VINASC: Mẫu hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Hiện nay, Yêu cầu Các doanh nghiệp có thực hiện giao dịch kinh doanh với các bên có quan hệ liên kết, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính có trách nhiệm kê khai Báo cáo thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết, thời hạn nộp báo cáo này cùng với thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ về thông tin về giao dịch liên kết. Đặc biệt là không có nguồn cơ sở số liệu làm thông tin so sánh, xác định giá thị trường. Và đó cũng là điểm vướng mắc trong việc các doanh nghiệp không có số liệu, thông tin đầy đủ để điền vào các phụ lục thông tin giao dịch liên kết theo quy định.

Vậy, Thông tin, số liệu để làm các phụ lục thông tin giao dịch liên kết được lấy từ đâu?

Vinasc giới thiệu mẫu Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, đầy là nguồn dữ liệu, thông tin chính để các doanh nghiệp có thể hoàn thiện các phụ lục theo quy định.

Giao dịch liên kết

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Phần 1: Tóm tắt nội dung

1. Mục tiêu của Hồ sơ: Phân tích các giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết
2. Thông tin cơ bản: Về các giao dịch liên kết của Công ty phát sinh trong năm.
3. Phân tích chức năng:
4. Lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá thị trường phù hợp nhất:

5. Kết luận: Công ty đã ghi nhận theo giá thị trường cho các giao dịch liên kết phát trong trong năm tài chính.

Phần 2: Khái quát các quy định về xác định giá thị trường:

1. Cơ sở pháp lý của Việt Nam về xác định giá thị trường
2. Hướng dẫn xác định giá thị trường của OECD

Phần 3: Khái quát về Công ty

1. Công ty TNHH BBC (“BBC”)
2. Công ty TNHH ABC (“ABC”)
3. Công ty TNHH CBC (“CBC”)
4. Công ty TNHH DBC (“DBC”)
5. Các giao dịch được xem xét

Phần 4: Phân tích ngành

1. Tổng quan về ngành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên toàn cầu
2. Tổng quan ngành sản xuất kinh doanh trên thị trường Châu Á-Thái Bình Dương

Phần 5: Phân tích chức năng

1. Giới thiệu
2. Phân tích chức năng của Vinasc trong các Giao dịch được xem xét
3. Tài sản được sử dụng bởi Vinasc
4. Rủi ro

Phần 6: Phân tích tài chính

Phần 7: Phân loại doanh nghiệp

1. Giới thiệu
2. Đặc điểm của Vinasc

Phần 8: Lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết

1. Chọn phương pháp so sánh lợi nhuận là phương pháp xác định giao dịch liên kết phù hợp nhất
2. Lựa chọn tỷ suất sinh lời (“PLI”)
3. Loại bỏ các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết khác

Phần 9: Phân tích kinh tế

1. Quy trình tìm kiếm
2. Đánh giá các công ty tương đương có khả năng so sánh
3. Đánh giá thêm thông tin qua mạng Internet
4. Phân tích tài chính và kết quả
5. Kết luận

Phụ luc A – Đặc điểm kinh doanh của Công ty được lựa chọn

Phụ luc B – Dữ liệu tài chính của Công ty được lựa chọn

Phụ lục C – Biểu đồ loại trừ.