VINASC: Dịch vụ tư vấn giao dịch liên kết

Vinasc là đơn vị tư vấn uy tín về dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến giao dịch liên kết tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ cho nhiều công ty, đặc biệt là các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm tư vấn, nguồn dữ liệu tin cậy là cơ sở để Vinasc tư vấn, hỗ trợ khách hàng từ khâu nhận diện các giao dịch liên kết, lập hồ sơ xác định giá thị trường cho đến việc giải trình, bảo vệ tốt nhất cho khách hàng.

Các dịch vụ Vinasc sẽ cung cấp cho khách hàng như sau:

1. Lập báo cáo thông tin về giao dịch liên kết
2. Lập hồ sơ giao dịch liên kết.
3. Cung cấp biên độ giá thị trường dựa trên nguồn dữ liệu cơ sở được cơ quan thuế chấp nhận
4. Lập hồ sơ thỏa thuận trước về giá trong giao dịch liên kết.
5. Hỗ trợ khách hàng giải trình với cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến xác định giá trong giao dịch liên kết

Dịch vụ tư vấn về giao dịch liên kết của Vinasc dựa trên hệ thông các văn bản quy định, hướng dẫn và yêu cầu về nội dung và mẫu biểu theo từng giai đoạn nhất định.
Dưới đây, Vinasc giới thiệu hệ thống các quy định và mẫu biểu liên quan từ năm 2005 đến nay. Cụ thể:

Thông tư 117/2005/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
– Thông tư 66/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
Yêu cầu Các doanh nghiệp có thực hiện giao dịch kinh doanh với các bên có quan hệ liên kết, khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính có trách nhiệm kê khai Báo cáo thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết, thời hạn nộp báo cáo này cùng với thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Các mẫu biểu phải lập như sau:

1. Mẫu số: GCN-01/TNDN (2005-2009)
2. Mẫu số: GCN-01/QL(2010-2013)
3. Mẫu số: 03-7/TNDN (2014-2016)

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Yêu cầu các mẫu biểu phải lập như sau:

1. Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ và giao dịch liên kết
2. Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia
3. Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu
4. Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Theo quy định, Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có nghĩa vụ và trách nhiệm lưu giữ các thông tin, tài liệu và chứng từ làm căn cứ áp dụng phương pháp xác định giá thị trường đối với sản phẩm trong các giao dịch liên kết và xuất trình theo yêu cầu kiểm tra, thanh tra của cơ quan Thuế. Các thông tin, tài liệu và chứng từ có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phương pháp xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết phải được lập tại thời điểm diễn ra các giao dịch liên kết, được cập nhật, bổ sung trong suốt quá trình thực hiện giao dịch và lưu giữ phù hợp với các quy định về lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán theo các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và thuế. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và lưu giữ hồ sơ gồm các thông tin, tài liệu và chứng từ có liên quan đến giao dịch liên kết.

Thông tư 117/2005/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.
– Thông tư 66/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.

Yêu cầu về doanh nghiệp lâp và lưu trữ các tài liệu để cung cấp giải trình cho cơ quan thuế như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp và các bên liên kết.
2. Thông tin về giao dịch liên kết của doanh nghiệp.
3. Thông tin về phương pháp xác định giá thị trường.

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Yêu cầu lập và lưu trữ các thông tin liên quan như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp và các bên liên kết.
2. Thông tin về giao dịch liên kết của doanh nghiệp.
3. Thông tin về phương pháp xác định giá thị trường.
4. Cơ cấu tổ chức của tập đoàn.
5. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn.
6. Tài sản vô hình của tập đoàn.
7. Hoạt động tài chính của tập đoàn
8. Kết quả kinh doanh và nghĩa vụ thuế của tập đoàn.

Một số vấn đề quan trọng khác hàng cần lưu ý đối với các rủi ro có thể khi có giao dịch với các bên liên kết.

1. Ấn định giá chuyển nhượng
Theo các quy định hiện hành của pháp luật, người nộp thuế không tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc lập và không kê khai Giao dịch liên kết hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định giá Giao dịch liên kết sẽ bị ấn định giá chuyển nhượng hoặc lợi nhuận hoặc thu nhập chịu thuế hoặc thuế Thu nhập doanh nghiệp.

2. Các mức phạt
Theo Luật quản lý thuế, các khoản phạt gồm có: phạt 10% đến 20% đối với số tiền thuế bị truy thu tùy thuộc vào kỳ tính thuế, cùng tiền lãi chậm nộp (0,05%/ ngày đến 0,07%/ngày đối với số tiền thuế bị truy thu (0,03%/ngày đối với giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2016)) hoặc phạt trốn thuế (từ một đến ba lần số thuế bị truy thu), tùy thuộc vào bản chất và hoàn cảnh của lỗi vi phạm.