VĂN BẢN VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP

01 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/6/2020 Còn hiệu lực Nghị định 01/2021 Hướng dẫn
02 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Còn hiệu lực Thông tư 01/2021 Hướng dẫn

VĂN BẢN VỀ LUẬT ĐẦU TƯ

01 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 17/06/2020 Còn hiệu lực Nghị định số 31/2021 Hướng dẫn
02 Nghị định số 31/2021/ND-CP 26/03/2021 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

01 Thông tư 06/2019/TT-NHNN 26/6/2019 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

01 Thông tư 05/2014/TT-NHNN 12/03/2014 Còn hiệu lực

VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

01 Nghị định 132/2020/ND-CP 05/11/2020 Còn hiệu lực
02 Nghị định 20/2017/ND-CP 24/02/2017 Được hướng dẫn bởi Thông tư 41/2017
03 Thông tư 41/2017/TT-BTC 28/04/2017
04 Thông tư 66/2010/TT-BTC 22/04/2010
05 Thông tư 117/2005/TT-BTC 19/12/2005

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

01 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 13/06/2019 Còn hiệu lực Được hướng dẫn bởi Nghị định 126
02 Nghị định 126/2020/ND-CP 19/10/2020 Còn hiệu lực Được hướng dẫn bởi Thông tư 80
03 Thông tư 80/2021/TT-BTC 29/09/2021 Còn hiệu lực

VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI

01 Thông tư số 12/2022/TT-NHNN 30/9/2022 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ NHÀ THẦU

01 Thông tư 103/2014/TT-BTC 06/08/2014 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIÊP ( TNDN)

01 Nghị định 218/2013/ND-CP 26/12/2013 Còn hiệu lực
02 Thông tư 78/2014/TT-BTC 18/06/2014 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( GTGT)

01 Nghị định 209/2013/ND-CP 18/12/2013 Còn hiệu lực
02 Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ( TNCN)

01 Nghị định 65/2013/ND-CP 27/6/2013 Còn hiệu lực
02 Thông tư 111/2013/TT-BTC 18/08/2013 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

01 Nghị định 41/2018/ND-CP 12/03/2018 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ VÀ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ

01 Nghị định 125/2020/ND-CP 19/10/2020 Còn hiệu lực

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

01 Nghị định 122/2021/ND-CP 28/12/2021 Còn hiệu lực

TÀI LIỆU KHÁC

01 Công văn 1873 của TCT V/v: tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT. 01/06/2021
02 Công văn 2392 của TCT V/v: Kiểm tra Hoá đơn điện từ theo hệ thống cảnh báo Tham số K 14/06/2023