DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB HOÀN THÀNH

Vinasc giới thiệu dịch vụ kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành

Đây là thế mạnh mà Vinasc luôn cố gắng phát huy nhằm phục vụ ngày một tốt hơn cho khách hàng. Công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành sẽ được thực hiện bởi nhân viên chuyên nghiệp là kỹ sư tốt nghiệp các trường Đại học Xây dựng, Giao thông, Hàng hải… Căn cứ để thực hiện là Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản pháp quy của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành và Địa phương về quản lý đầu tư XDCB. Số liệu kiểm toán sẽ được Kiểm toán viên cùng với Quý khách hàng và các Bên trao đổi trước khi phát hành chính thức. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành theo đúng quy định của Nhà nước. Khi cần thiết, Kiểm toán viên sẽ phối hợp cùng Chủ đầu tư giải trình, bảo vệ báo cáo quyết toán trước các cấp có thẩm quyền.

FAYOLNỘI DUNG KIỂM TOÁN

Kiểm tra đánh giá tính Pháp lý của Dự án và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình: dịch vụ kiểm toán
– Tập hợp, sắp xếp, phân loại hồ sơ và tài liệu. Kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ công trình.
– Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu, các đơn vị khác có liên quan.
– Kiểm tra sự tuân thủ quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB.

Kiểm tra giá trị quyết toán phần xây lắp từng hạng mục và toàn bộ công trình:
– So sánh chi phí xây lắp các HMCT với tổng dự toán được duyệt, so với dự toán trúng thầu, xác định và đánh giá nguyên nhân tăng giảm.
– Kiểm tra chi tiết quyết toán của các hạng mục công trình để đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý, bao gồm: Kiểm tra việc áp dụng đơn giá và chính sách trong XDCB qua từng thời kỳ, kiểm tra khối lượng quyết toán so sánh với thực tế thi công, với hồ sơ trúng thầu, với bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu. Kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá có phù hợp với các văn bản quy định chung của Nhà nước và các quy định riêng cho từng công trình.

Kiểm tra giá trị quyết toán phần vật tư – thiết bị:
– So sánh danh mục, chủng loại giá cả thiết bị với tổng dự toán được duyêt, xác định và đánh giá nguyên nhân tăng giảm.
– Kiểm tra chi tiết chi phí thiết bị, so sánh đối chiếu với Hợp đồng nhập khẩu, chứng từ nhập khẩu, biên bản giao nhận, quyết toán lắp đặt để đảm bảo rằng chi phí thiết bị phát sinh là hợp lý.
– Kiểm tra sự hợp lý của các chi phí tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản bảo dưỡng, phụ phí ngoại thương, lưu kho bãi.

Kiểm tra giá trị quyết toán chi phí khác:
– So sánh giá trị của từng loại chi phí khác đã thực hiện với tổng dự toán được duyệt và chế độ hiện hành về quản lý chi phí khác trong đầu tư xây dựng, xác định nguyên nhân tăng giảm.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí đền bù tài sản.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí quản lý dự án, chi phí chuyên gia, chi phí ban đơn giá, chi phí thẩm định, thẩm tra, bảo hiểm.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát công trình và các loại hình tư vấn khác.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí lãi vay ngân hàng.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí khác như: Khởi công, đào tạo công nhân.

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

Các nguyên tắc cơ bản:
Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán xác định giá trị quyết toán các công trình hoàn thành là sử dụng một nhóm nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ cao được đào tạo chính quy đặc biệt trong việc kiểm toán XDCB nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao. dịch vụ kiểm toán

Căn cứ kiểm toán:
– Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam (Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ).
– Các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực 1.000 về Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành.
– Các văn bản pháp quy của Nhà nước ban hành về quản lý đầu tư XDCB
– Kế hoạch thực hiện Dự án và quy chế pháp lý nội bộ của Dự án.
– Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo quyết toán của công trình và các vấn đề khác mà Chủ đầu tư và Cơ quan quản lý Nhà nước cần quan tâm.

Phương pháp thực hiện:
Các phương pháp thực hiện của chúng tôi gồm:
– Tiền hành kiểm toán từ tổng hợp đến chi tiết.
– Họp với Chủ đầu tư, Nhà thầu chính cùng các cán bộ chuyên trách khác.
– Tiếp cận, phỏng vấn Chủ đầu tư và các bên có liên quan khác.
– Thực hiện các biểu soát xét, chúng tôi sẽ tiếp cận với các nhà thầu để nghe ý kiến, thuyết minh bảo vệ số liệu của họ nhằm đưa ra một ý kiến khách quan bởi vì Kiểm toán độc lập không chỉ bảo vệ quyền lợi của Chủ đầu tư mà còn phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động.
– Chúng tôi sẽ áp dụng các thử nghiệm và các thủ tục kiểm toán khác mà chúng tôi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.
– Chúng tôi sẽ cùng Chủ đầu tư và các bên liên quan trao đổi cụ thể về các kiến nghị của chúng tôi nêu ra trong Báo cáo kiểm toán. Mọi thông tin phải được sự trao đổi và phải được thông qua của Chủ đầu tư trước khi thông qua các Cơ quan chức năng hay Đơn vị có liên quan khác.
– Độc lập, bí mật là nguyên tắc của chúng tôi, cũng là lời cam kết của chúng tôi với khách hàng.
– Chúng tôi sẵn sàng giải trình trước mọi yêu cầu của khách hàng và các Cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Chúng tôi dự định tiến hành công việc theo các bước sau:
– Bước chuẩn bị
– Thu thập thông tin và soát xét hoạt động
– Thực hiện kiểm toán
– Lập báo cáo kiểm toán
– Trao đổi thông tin, thống nhất số liệu với Chủ đầu tư và Nhà thầu

Bước chuẩn bị

– Gặp gỡ Chủ đầu tư
– Xác định mục tiêu, phạm vi, phương thức tiến hành
– Thu thập thông tin chung về công trình
– Thảo luận sơ bộ với Chủ đầu tư
– Soát xét sơ bộ Báo cáo quyết toán công trình
– Lập kế hoạch kiểm toán chung
– Phân công nhiệm vụ trong nhóm kiểm toán
– Xây dựng chương trình kiểm toán
– Thông qua kế hoạch kiểm toán và giới thiệu nhóm kiểm toán với Chủ đầu tư.

Thu thập thông tin và soát xét hoạt động

– Thu thập tất cả các hồ sơ tài liệu cần thiết cho cuộc kiểm toán
– Thu thập thông tin thực tế văn phòng của Chủ đầu tư
– Soát xét hồ sơ Dự án.

Thực hiện kiểm toán:

– Soát xét tài liệu, hợp đồng, các văn bản liên quan trình tự thủ tục đầu tư công trình
– Soát xét các thủ tục đấu thầu xây lắp, mua sắm thiết bị
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác
– Kiểm tra mẫu tại hiện trường (trường hợp đặc biệt)
– Kiểm tra tổng thể báo cáo quyết toán công trình hoàn thành

Lập Báo cáo kiểm toán:

– Tổng hợp các kết quả kiểm toán
– Xử lý các phát hiện trong quá trình kiểm toán
– Dự thảo Báo cáo kiểm toán
– Gửi báo cáo kiểm toán cho Chủ đầu tư
– Trao đổi với Chủ đầu tư và các bên có liên quan về số liệu kiểm toán

Tư vấn hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình:

– Thông qua việc tìm hiểu, phân tích, chúng tôi sẽ tư vấn cho Chủ đầu tư.
– Tuân thủ các văn bản pháp quy của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư XDCB, phù hợp với pháp luật Việt Nam
– Xử lý những vướng mắc và tồn đọng liên quan đến việc quyết toán công trình
– Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo hướng dẫn của Bộ tài chính.