Dịch vụ kế toán trưởng tại TPHCM – CÔNG TY VINASC

Dịch vụ kế toán trưởng hay dịch vụ đứng tên kế toán trưởng là dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ đứng tên kế toán trưởng.

dich vu ke toanVinasc chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, trong đó dịch vụ kế toán trưởng( dịch vụ đứng tên kế toán trưởng) đã triển khai rất thành công và gây dựng được niềm tin ở khách hàng. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm về dịch vụ này, Vinasc tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự dịch vụ kế toán trường( đứng tên kế toán trưởng) và tăng cường hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán trưởng( dịch vụ đứng tên kế toán trưởng) của Vinasc sẽ:

1.Thiết lập hệ thống kế toán tại doanh nghiệp;

2.Phân công, kiểm tra tính hiệu quả, tính tuân thủ của nhân viên phòng kế toán;

3.Đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện các phần hành đã được phân công;

4.Đứng tên và ký vào sổ sách kế toán doanh nghiệp;

5.Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ kế toán, kiểm tra việc hạch toán kế toán;

6.Soát xét hồ sơ, sổ kế toán, Báo cáo tài chính năm theo quy định Pháp luật về kế toán;

7.Kiểm tra, soát xét hồ sơ trước khi quyết toán thuế theo quy định Pháp luật về thuế;

8.Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề liên quan trong phạm vi kế toán, thuế.

9.Đại diện doanh nghiệp với tư cách là kế toán trước làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán … ( nếu có)

 Kế toán được bổ nhiệm, đứng tên làm kế toán trưởng đòi hỏi những tiêu chuẩn nhất định theo luật, chế độ kế toán. Trên thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp, nhiều kế toán với việc bổ nhiệm hoặc chức danh kế toán trưởng chưa tuân thủ quy định về kế toán trưởng, chưa đáp ứng về kiến thức, chứng chỉ hay giấy phép liên quan.

Để hiểu rõ hơn thế nào là kế toán trưởng, thế nào là dịch vụ đứng tên kế toán trưởng và điều kiện để được làm kế toán trưởng…. Vinasc xin trích giới thiệu nội dung của Luật Kế toán về Kế toán trưởng như sau:

I.KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại Điều 5 của Luật này.

2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này và phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.

II.TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

c) Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Dich-vu-ke-toan 1III.TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cáo tài chính.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ lập sổ sách kế toán, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ tư vấn hoàn thuế