Văn bản giải trình không được cung cấp hoặc không đáng tin cậy

 

Văn bản giải trình không được cung cấp hoặc không đáng tin cậy

 1. Nếu văn bản giải trình kiểm toán viên đã yêu cầu mà không được cung cấp, hoặc kiểm toán viên kết luận rằng có sự nghi ngờ về năng lực, tính chính trực, tư cách đạo đức hay tính cẩn trọng của bên cung cấp văn bản giải trình hoặc cho rằng văn bản giải trình không đáng tin cậy, kiểm toán viên phải (xem hướng dẫn tại đoạn A139 Chuẩn mực này):
  • Trao đổi vấn đề với bên có trách nhiệm liên quan;
  • Đánh giá lại tính chính trực của bên được yêu cầu lập hoặc bên được nhận văn bản giải trình và đánh giá ảnh hưởng có thể có của các vấn đề trên đến độ tin cậy của các văn bản giải trình (bằng lời hoặc bằng văn bản) và độ tin cậy của bằng chứng nói chung;
  • Thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm xác định ảnh hưởng có thể có đến kết luận trong báo cáo dịch vụ đảm bảo.

Xem xét các sự kiện phát sinh sau

 1. Kiểm toán viên phải xem xét ảnh hưởng của các sự kiện phát sinh sau cho tới ngày lập báo cáo dịch vụ đảm bảo đối với thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo và đối với báo cáo dịch vụ đảm bảo, và phải có biện pháp xử lý phù hợp đối với các sự việc mà kiểm toán viên biết được cho đến ngày đó mà các thông tin này có thể làm cho kiểm toán viên phải sửa đổi báo cáo dịch vụ đảm bảo. Phạm vi xem xét các sự kiện phát sinh sau phụ thuộc vào ảnh hưởng tiềm tàng của các sự kiện đó đối với thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo và đối với tính phù hợp của kết luận của kiểm toán viên. Tuy nhiên, kiểm toán viên không có trách nhiệm phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo sau ngày lập báo cáo dịch vụ đảm bảo (xem hướng dẫn tại đoạn A140 – A141 Chuẩn mực này).

Thông tin khác

 1. Khi tài liệu có thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo và báo cáo dịch vụ đảm bảo bao gồm các thông tin khác, kiểm toán viên phải đọc các thông tin này để xác định các điểm không nhất quán trọng yếu (nếu có) với thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo hoặc báo cáo dịch vụ đảm bảo. Trong quá trình đọc các thông tin khác, kiểm toán viên phải trao đổi các vấn đề sau đây với bên có trách nhiệm liên quan và có hành động thích hợp tiếp theo (xem hướng dẫn tại đoạn A142 Chuẩn mực này):
 • Phát hiện có điểm không nhất quán trọng yếu giữa thông tin khác và thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo hoặc báo cáo dịch vụ đảm bảo; hoặc
 • Nhận thấy có thông tin sai lệch trọng yếu trong các thông tin khác không liên quan đến vấn đề nêu trong thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo hoặc báo cáo dịch vụ đảm bảo.

Mô tả tiêu chí được áp dụng

vinasc-city-73

 1. Kiểm toán viên phải đánh giá liệu thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo có đề cập hoặc mô tả tiêu chí được áp dụng một cách đầy đủ, thích hợp hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A143 – A145 Chuẩn mực này).

Hình thành kết luận đảm bảo

 1. Kiểm toán viên phải đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của các bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ và cố gắng thu thập thêm các bằng chứng bổ sung (nếu cần thiết). Kiểm toán viên phải xem xét tất cả các bằng chứng liên quan, kể cả trường hợp các bằng chứng đó chứng thực hay mâu thuẫn với kết quả đo lường hoặc đánh giá đối tượng dịch vụ đảm bảo theo các tiêu chí được áp dụng. Nếu kiểm toán viên không thể thu thập được các bằng chứng bổ sung cần thiết, kiểm toán viên phải xem xét ảnh hưởng của vấn đề này tới kết luận của kiểm toán viên theo quy định tại đoạn 65 Chuẩn mực này (xem hướng dẫn tại đoạn A146 – A152 Chuẩn mực này).
 2. Kiểm toán viên phải hình thành kết luận về việc liệu thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo có còn sai sót trọng yếu hay không. Khi hình thành kết luận, kiểm toán viên phải xem xét kết luận theo quy định tại đoạn 64 Chuẩn mực này về tính đầy đủ và thích hợp của các bằng chứng thu thập được và đánh giá xem các sai sót không điều chỉnh, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, có trọng yếu hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A3 và A153 – A154 Chuẩn mực này).
 3. Nếu kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp hoặc hợp đồng dịch vụ bị giới hạn phạm vi thì kiểm toán viên phải đưa ra kết luận ngoại trừ, từ chối đưa ra kết luận hoặc rút khỏi hợp đồng dịch vụ, nếu việc rút khỏi hợp đồng là phù hợp với pháp luật và các quy định có liên quan (xem hướng dẫn tại đoạn A155 – A157 Chuẩn mực này).