Vai trò và lịch trình lập kế hoạch kiểm toán

10. ISA 300 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Vai trò và lịch trình lập kế hoạch kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 2)

 • Nội dung và phạm vi công việc lập kế hoạch kiểm toán có thể khác nhau tùy theo quy mô và sự phức tạp của đơn vị được kiểm toán cũng như kinh nghiệm trước đây của các thành viên chủ chốt trong nhóm kiểm toán đối với đơn vị đó, và những sự thay đổi phát sinh trong cuộc kiểm toán.
 • Lập kế hoạch không phải là một giai đoạn tách rời của cuộc kiểm toán, mà là một quá trình được lặp đi, lặp lại và bắt đầu ngay sau khi hoặc cùng lúc kết thúc cuộc kiểm toán trước và tiếp tục cho đến khi kết thúc cuộc kiểm toán hiện tại. Tuy nhiên, lập kế hoạch kiểm toán bao gồm cả việc xem xét lịch trình của một số hoạt động và thủ tục kiểm toán cần phải hoàn thành trước khi thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Ví dụ, trước khi xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, kiểm toán viên cần phải xem xét các vấn đề sau:
 • Các thủ tục phân tích được áp dụng để đánh giá rủi ro;
 • Tìm hiểu về khuôn khổ pháp luật và các quy định áp dụng cho đơn vị được kiểm toán cũng như mức độ tuân thủ của đơn vị;
 • Xác định mức trọng yếu;
 • Sự tham gia của các chuyên gia;
 • Thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro khác.
  • Kiểm toán viên có thể thảo luận một số vấn đề về lập kế hoạch kiểm toán với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện và quản lý cuộc kiểm toán (ví dụ, kết hợp một số thủ tục trong kế hoạch kiểm toán với công việc của cán bộ, nhân viên đơn vị được kiểm toán). Mặc dù có thảo luận với đơn vị được kiểm toán, nhưng kiểm toán viên vẫn chịu trách nhiệm về chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán. Khi thảo luận các vấn đề trong chiến lược kiểm toán tổng thể hoặc kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên cần thận trọng để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc kiểm toán. Ví dụ, việc thảo luận nội dung và lịch trình của các thủ tục kiểm toán chi tiết với Ban Giám đốc có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc kiểm toán nếu như các thủ tục kiểm toán rất dễ dự đoán trước.

Sự tham gia của các thành viên chủ chốt trong nhóm kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 5)

vinasc-city-80

 • Sự tham gia của chủ phần hùn kiểm toán và các thành viên chủ chốt khác của nhóm kiểm toán vào quá trình lập kế hoạch kiểm toán sẽ đóng góp kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ, và do đó sẽ làm tăng hiệu quả và hiệu suất của quá trình lập kế hoạch kiểm toán.[8]

Các thủ tục ban đầu của cuộc kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 6)

 • Việc thực hiện các thủ tục ban đầu của cuộc kiểm toán hiện tại quy định tại đoạn 6 giúp kiểm toán viên xác định và đánh giá các sự kiện hoặc tình huống có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của kiểm toán viên trong việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán.
 • Việc thực hiện các thủ tục ban đầu của cuộc kiểm toán cho phép kiểm toán viên lập kế hoạch cho cuộc kiểm toán để:
 • Kiểm toán viên duy trì tính độc lập cần thiết và khả năng thực hiện hợp đồng kiểm toán.
 • Không có vấn đề về tính chính trực của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán có thể ảnh hưởng tới khả năng kiểm toán viên tiếp tục hợp đồng kiểm toán.
 • Không có sự hiểu nhầm giữa kiểm toán viên với khách hàng về các điều khoản của hợp đồng kiểm toán.
  • Trong suốt cuộc kiểm toán, khi có sự thay đổi hay phát sinh các điều kiện mới, kiểm toán viên cần cân nhắc về việc duy trì quan hệ khách hàng và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan, bao gồm tính độc lập. Các thủ tục ban đầu về việc duy trì quan hệ khách hàng và đánh giá các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan (kể cả tính độc lập), cần được hoàn thành trước khi thực hiện các thủ tục kiểm toán quan trọng khác cho cuộc kiểm toán hiện tại. Đối với những hợp đồng kiểm toán năm tiếp theo, các thủ tục ban đầu này thường được thực hiện ngay sau khi hoặc cùng lúc hoàn thành cuộc kiểm toán trước.