Trình bày về thay đổi chính sách kế toán

VAS 29.2005 Thay doi CSKT va cac sai sot

Trình bày về thay đổi chính sách kế toán

 

  1. Khi áp dụng lần đầu một chính sách kế toán có ảnh hưởng đến kỳ hiện tại, một kỳ nào đó trong quá khứ hoặc các kỳ trong tương lai, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin sau:

 

(a) Tên chính sách kế toán;

 

(b) Hướng dẫn chuyển đổi chính sách kế toán;

 

(c) Bản chất của sự thay đổi chính sách kế toán;

 

(d) Mô tả các qui định của hướng dẫn chuyển đổi (nếu có);

 

(e) Ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách kế toán đến các kỳ trong tương lai (nếu có);

 

(f) Các khoản được điều chỉnh vào kỳ hiện tại và mỗi kỳ trước, như:

– Từng khoản mục trên báo cáo tài chính bị ảnh hưởng;

– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp áp dụng Chuẩn mực kế toán “Lãi trên cổ phiếu”;

 

(g) Khoản điều chỉnh cho các kỳ trước của kỳ được trình bày trên báo cáo tài chính;

 

(h) Trình bày lý do và mô tả chính sách kế toán đó được áp dụng như thế nào và bắt đầu từ khi nào nếu không thể áp dụng hồi tố theo quy định của đoạn 10(a) hoặc 10(b) đối với một kỳ nào đó trong qúa khứ, hoặc đối với kỳ sớm nhất.

 

Báo cáo tài chính của các kỳ tiếp theo không phải trình bày lại các thông tin này.

 

  1. Khi chính sách kế toán được doanh nghiệp tự nguyện thay đổi có ảnh hưởng đến kỳ hiện tại hoặc một kỳ kế toán nào đó trong qúa khứ hoặc các kỳ trong tương lai, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin sau:

 

(a) Bản chất của sự thay đổi chính sách kế toán;

 

(b) Lý do của việc áp dụng chính sách kế toán mới đem lại thông tin đáng tin cậy và phù hợp hơn;

 

(c) Các khoản được điều chỉnh vào kỳ hiện tại và mỗi kỳ trước như:

– Từng khoản mục trên báo cáo tài chính bị ảnh hưởng; và

– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp áp dụng Chuẩn mực kế toán “Lãi trên cổ phiếu”;

 

(d) Khoản điều chỉnh liên quan đến các kỳ sớm nhất;

 

(e) Nếu việc áp dụng hồi tố theo yêu cầu của đoạn 10(a) hoặc 10(b) là không thể thực hiện được đối với một kỳ nào đó trong qúa khứ, hoặc kỳ trước kỳ trình bày, thì phải trình bày lí do và mô tả chính sách kế toán đó được áp dụng như thế nào và bắt đầu từ khi nào.

 

Báo cáo tài chính của các kỳ tiếp theo không phải trình bày lại các thông tin này.

 

Trình bày về thay đổi ước tính kế toán

 

  1. Doanh nghiệp phải trình bày tính chất và giá trị của các thay đổi ước tính kế toán có ảnh hưởng đến kỳ hiện tại, dự kiến ảnh hưởng đến các kỳ trong tương lai, trừ khi không thể xác định được thì phải trình bày lý do.

 vinasc-city-16

Trình bày sai sót của các kỳ trước

 

  1. Khi thực hiện quy định tại đoạn 23, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin sau:

 

(a) Bản chất của sai sót thuộc các kỳ trước;

 

(b) Khoản điều chỉnh đối với mỗi kỳ trước trong báo cáo tài chính:

– Từng khoản mục trên báo cáo tài chính bị ảnh hưởng;

– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp áp dụng Chuẩn mực kế toán “Lãi trên cổ phiếu”;

 

(c) Giá trị điều chỉnh vào đầu kỳ của kỳ lấy số liệu so sánh được trình bày trên báo cáo tài chính;

 

(d) Nếu không thực hiện được điều chỉnh hồi tố đối với một kỳ cụ thể trong qúa khứ, cần trình bày lý do, mô tả cách thức và thời gian sửa chữa sai sót.

 

Báo cáo tài chính của các kỳ tiếp theo không phải trình bày lại những thông tin này./.