TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QD 165.2002 ban hanh CM ke toan dot 2

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đối với bên thuê

 1. Bên thuê tài sản phải trình bày các thông tin về thuê tài chính, sau:
 2. a) Giá trị còn lại của tài sản thuê tại ngày lập báo cáo tài chính;
 3. b) Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ;
 4. c) Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
 5. d) Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.
 6. Bên thuê tài sản phải trình bày các thông tin về thuê hoạt động, sau:
 7. a) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai cho hợp đồng thuê hoạt động không huỷ ngang theo các thời hạn:

– Từ một (1) năm trở xuống;

– Trên một (1) năm đến năm (5) năm;

– Trên năm (5) năm.

 1. b) Căn cứ xác định chi phí thuê tài sản phát sinh thêm;

Đối với bên cho thuê

Tax consulting company services vinasc

 1. Bên cho thuê tài sản phải trình bày các thông tin về cho thuê tài chính, sau:
 2. a) Bảng đối chiếu giữa tổng đầu tư gộp cho thuê tài sản và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản phải thu vào ngày lập Báo cáo tài chính của kỳ báo cáo theo các thời hạn:

– Từ một (1) năm trở xuống;

– Trên một (1) năm đến năm (5) năm;

– Trên năm (5) năm.

 1. b) Doanh thu cho thuê tài chính chưa thực hiện;
 2. c) Giá trị còn lại của tài sản thuê không được đảm bảo theo tính toán của bên cho thuê;
 3. d) Dự phòng luỹ kế cho các khoản phải thu khó đòi về khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu;

đ) Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

 1. Bên cho thuê tài sản phải trình bày các thông tin về cho thuê hoạt động, sau:
 2. a) Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu trong tương lai của các hợp đồng thuê hoạt động không huỷ ngang theo các thời hạn:

– Từ một (1) năm trở xuống;

– Trên một (1) năm đến năm (5) năm;

– Trên năm (5) năm.

 1. b) Tổng số tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là doanh thu trong kỳ;