Trách nhiệm của lãnh đạo đối với chất lượng hoạt động kiểm toán

04. ISA 220 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Trách nhiệm của lãnh đạo đối với chất lượng hoạt động kiểm toán

  1. Chủ phần hùn kiểm toán phải chịu trách nhiệm về chất lượng tổng thể của từng cuộc kiểm toán mà mình được giao phụ trách (Tham chiếu: Đoạn A3).

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan

  1. Trong suốt cuộc kiểm toán, chủ phần hùn kiểm toán phải duy trì sự cảnh giác đối với những bằng chứng về việc các thành viên trong nhóm kiểm toán không tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan, thông qua việc quan sát và tìm hiểu khi cần thiết (Tham chiếu: Đoạn A4-A5).
  2. Thông qua hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán hoặc theo cách khác, nếu chủ phần hùn kiểm toán phát hiện thấy các thành viên trong nhóm kiểm toán không tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan thì chủ phần hùn kiểm toán phải trao đổi với các thành viên khác trong doanh nghiệp để“ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp (Tham chiếu: Đoạn A5 Chuẩn mực này).

Tính độc lập

  1. Chủ phần hùn kiểm toán phải đưa ra kết luận về sự tuân thủ các quy định về tính độc lập được áp dụng trong cuộc kiểm toán. Để đưa ra kết luận, chủ phần hùn kiểm toán phải:

(a)  Thu thập các thông tin liên quan từ doanh nghiệp kiểm toán và công ty mạng lưới, nếu cần thiết, để có thể phát hiện và đánh giá các trường hợp và các mối quan hệ ảnh hưởng đến tính độc lập;

(b)  Đánh giá thông tin về các vi phạm phát hiện được (nếu có) đối với chính sách và thủ tục đảm bảo tính độc lập của doanh nghiệp kiểm toán để xác định xem liệu các vi phạm đó có ảnh hưởng đến tính độc lập của cuộc kiểm toán hay không; và

(c)  Tiến hành các biện pháp thích hợp để loại bỏ các ảnh hưởng trên hoặc giảm thiểu xuống mức có thể chấp nhận được bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ, hoặc nếu cần, có thể rút khỏi cuộc kiểm toán trong trường hợp pháp luật và các quy định có liên quan cho phép. Nếu xét thấy không có khả năng giải quyết vấn đề, chủ phần hùn kiểm toán phải báo cáo kịp thời với lãnh đạo doanh nghiệp kiểm toán để có biện pháp giải quyết phù hợp (Tham chiếu: Đoạn A5-A7).

Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và hợp đồng kiểm toán

vinasc-city-78

  1. Chủ phần hùn kiểm toán phải đảm bảo đã áp dụng các thủ tục phù hợp về chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và hợp đồng kiểm toán, và phải chứng minh các kết luận đưa ra về vấn đề này là phù hợp (Tham chiếu: Đoạn A8-A9).
  2. Nếu nhận được thông tin có thể làm cho doanh nghiệp kiểm toán từ chối hợp đồng kiểm toán thì chủ phần hùn kiểm toán phải thông báo kịp thời cho lãnh đạo doanh nghiệp kiểm toán để cùng với doanh nghiệp kiểm toán áp dụng biện pháp cần thiết (Tham chiếu: Đoạn A9).

Phân công nhóm kiểm toán

  1. Chủ phần hùn kiểm toán phải đảm bảo nhóm kiểm toán và các chuyên gia không thuộc nhóm kiểm toán có năng lực chuyên môn và khả năng lực phù hợp để:
  • Thực hiện cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan; và
  • Tạo điều kiện để phát hành báo cáo kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế của cuộc kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A10-A12).