Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng

TTLT 163.2013 BTC-BNV HD tieu chuan dieu kien ke toan truong trong linh vuc ke toan NN

Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng

  1. Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

  1. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

  1. Về thời gian công tác thực tế làm kế toán
  2. a) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên.
  3. b) Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên.

Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

vinasc-phong-canh

  1. Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này.
  2. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.
  3. Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật kế toán.

Điều 6. Bố trí người làm kế toán trưởng

  1. Các đơn vị kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này phải bố trí người làm kế toán trưởng.
  2. Đối với các đơn vị kế toán thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, việc bố trí người làm kế toán trưởng, bố trí người phụ trách kế toán do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.