Thuế GTGT đầu ra

 

Thuế GTGT đầu ra

2.1. Khi phát sinh doanh thu của các dịch vụ kinh doanh bảo hiểm và các dịch vụ khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, căn cứ hóa đơn GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số thuế GTGT đầu ra phải nộp:

Nợ các TK 111, 112, 131,… (Tổng số tiền thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

2.2. Khi phát sinh các khoản phải thu ghi giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc như thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100%, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

  1. Thuế thu nhập cá nhân

3.1. Khi phát sinh hoa hồng phải trả cho các đại lý bảo hiểm là cá nhân, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trả tiền ngay cho các đại lý bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414)

Có các TK 111, 112,…

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

3.2. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chưa trả tiền hoa hồng cho đại lý bảo hiểm là cá nhân, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

Khi trả tiền cho đại lý bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112,…

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

3.3. Khi phát sinh các khoản chi khen thưởng cho đại lý bảo hiểm là cá nhân, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62417)

Có các TK 111,112,…

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

vinasc-city-59

  1. Thuế nhà thầu

4.1. Khi hợp đồng nhượng tái bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm, kế toán phản ánh phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, căn cứ vào bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận theo hợp đồng nhượng tái bảo hiểm đã giao kết, ghi:

Nợ TK 533 – Phí nhượng tái bảo hiểm

Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

– Khi doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm thanh toán phí nhượng tái bảo hiểm sau khi đã trừ (-) hoa hồng bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112,… (Số tiền thực trả cho doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm)

Có TK 3338 – Các loại thuế khác (chi tiết thuế nhà thầu) (nếu có).

4.2. Khi phát sinh số phải trả về hoa hồng bảo hiểm cho doanh nghiệp môi giới theo hợp đồng đã giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thuộc đối tượng không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, kế toán phản ánh số thuế nhà thầu phải nộp, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Khi trả tiền cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 112 -Tiền gửi ngân hàng

Có TK 3338 – Các loại thuế khác (Chi tiết thuế nhà thầu) (nếu có).

– Trường hợp phải trả hoa hồng cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thuộc đối tượng được khấu trừ thuế GTGT, kế toán phản ánh số thuế GTGT phải thu của nhà thầu được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Khi trả tiền cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 112 -Tiền gửi ngân hàng

Có TK 3338 – Các loại thuế khác (Chi tiết thuế nhà thầu) (nếu có).

4.2. Khi phát sinh số phải trả về hoa hồng bảo hiểm cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm nước ngoài thuộc đối tượng không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, kế toán doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phản ánh số thuế nhà thầu phải nộp, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm

Có các TK 111, 112, 331,…

Có TK 3338 – Các loại thuế khác (Chi tiết thuế nhà thầu)(nếu có).

4.3. Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quản lý doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn TSCĐ,… , phải trả người bán, người cung cấp hoặc nhà thầu nước ngoài, kế toán phản ánh số thuế nhà thầu phải nộp, ghi:

Nợ các TK 241, 624, 642

Có các TK 111, 112, 331,…

Có TK 3338 – Các loại thuế khác (Chi tiết thuế nhà thầu) (nếu có).