Thực hiện cuộc kiểm toán

04. ISA 220 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Thực hiện cuộc kiểm toán

Hướng dẫn, giám sát và thực hiện

 1. Chủ phần hùn kiểm toán phải chịu trách nhiệm về:
 • Hướng dẫn, giám sát và thực hiện cuộc kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan (Tham chiếu: Đoạn A13-A15, A20); và
 • Báo cáo kiểm toán được lập phù hợp với tình hình thực tế của cuộc kiểm toán.

Soát xét

 1. Chủ phần hùn kiểm toán phải chịu trách nhiệm đảm bảo việc soát xét được thực hiện phù hợp với các chính sách và thủ tục soát xét của doanh nghiệp kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A16-A17, A20).
 2. Tại ngày hoặc trước ngày lập báo cáo kiểm toán, thông qua việc soát xét tài liệu, hồ sơ kiểm toán và thảo luận với nhóm kiểm toán, chủ phần hùn kiểm toán phải đảm bảo đã thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác nhận các kết luận kiểm toán và cho mục đích phát hành báo cáo kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A18-A20).

Tham khảo ý kiến tư vấn

 1. Chủ phần hùn kiểm toán phải:
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo nhóm kiểm toán đã thực hiện tham khảo ý kiến tư vấn thích hợp về các vấn đề phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi;
 • Đảm bảo các thành viên trong nhóm kiểm toán đã thực hiện tham khảo ý kiến tư vấn cần thiết trong suốt cuộc kiểm toán, bao gồm tham khảo ý kiến tư vấn trong phạm vi nhóm và giữa nhóm kiểm toán với các thành viên khác ở cấp độ phù hợp trong hoặc ngoài doanh nghiệp kiểm toán;
 • Đảm bảo nội dung, phạm vi cũng như kết quả tư vấn đã được thống nhất với bên tư vấn; và
 • Đảm bảo các kết quả tư vấn đã được thực hiện (Tham chiếu: Đoạn A21-A22).

Soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán

 1. Đối với hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức niêm yết và các cuộc kiểm toán khác mà doanh nghiệp kiểm toán thấy cần thiết phải thực hiện công việc soát xét kiểm soát chất lượng kiểm toán, thì chủ phần hùn kiểm toán phải:
 • Xác định rằng người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán đã được bổ nhiệm;
 • Thảo luận với người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán về các vấn đề quan trọng phát sinh trong suốt cuộc kiểm toán, bao gồm cả những vấn đề được phát hiện trong quá trình soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán;
 • Không ký báo cáo kiểm toán trước khi hoàn thành công việc soát xét kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A23-A25).
  1. Người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán phải thực hiện đánh giá khách quan về các xét đoán quan trọng và các kết luận của nhóm kiểm toán để có thể lập báo cáo kiểm toán. Đánh giá này phải dựa trên:
 • Thảo luận với chủ phần hùn kiểm toán về các vấn đề quan trọng;
 • Soát xét báo cáo tài chính và dự thảo báo cáo kiểm toán;
 • Soát xét tài liệu, hồ sơ kiểm toán được lựa chọn liên quan đến các xét đoán quan trọng và các kết luận của nhóm kiểm toán; và
 • Đánh giá các kết luận đưa ra để lập báo cáo kiểm toán và xem xét tính hợp lý của dự thảo báo cáo kiểm toán dự thảo (Tham chiếu: Đoạn A26-A27, A29-A31).
  1. Trong trường hợp kiểm toán báo cáo tài chính của tổ chức niêm yết, người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán phải xem xét các yếu tố sau:
 • Đánh giá của nhóm kiểm toán về tính độc lập của doanh nghiệp kiểm toán liên quan đến cuộc kiểm toán;
 • Liệu nhóm kiểm toán đã tham khảo ý kiến tư vấn cần thiết về các vấn đề còn khác biệt về quan điểm, các vấn đề phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi, và các kết luận thu được từ việc tham khảo ý kiến tư vấn hay chưa; và
 • Tài liệu, hồ sơ kiểm toán được lựa chọn để soát xét có phản ánh các công việc đã thực hiện liên quan đến các xét đoán quan trọng và có hỗ trợ cho các kết luận của nhóm kiểm toán đưa ra hay không (Tham chiếu: Đoạn A28-A31).

Khác biệt về quan điểm

 1. Nếu có phát sinh các vấn đề còn khác biệt về quan điểm trong nội bộ nhóm kiểm toán với bên tư vấn hoặc giữa chủ phần hùn kiểm toán với người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán, nhóm kiểm toán phải xử lý và giải quyết những vấn đề khác biệt về quan điểm dựa trên các chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán.

Giám sát

vinasc-city-80

 1. Hệ thống kiểm soát chất lượng có hiệu quả bao gồm một quy trình giám sát được thiết kế nhằm cung cấp cho doanh nghiệp kiểm toán mức độ bảo đảm hợp lý rằng các chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán về hệ thống kiểm soát chất lượng là phù hợp, đầy đủ và có hiệu quả. Chủ phần hùn kiểm toán phải xem xét kết quả quy trình giám sát của doanh nghiệp kiểm toán thông qua bằng chứng trong thông tin mới nhất được doanh nghiệp hoặc các công ty khác trong mạng lưới công bố, và đánh giá xem liệu các khiếm khuyết được phát hiện từ thông tin đó có thể ảnh hưởng đến cuộc kiểm toán hay không (Tham chiếu: Đoạn A32-A34).

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

 1. Kiểm toán viên phải lưu trong tài liệu, hồ sơ kiểm toán những nội dung sau:[4]
 • Các vấn đề đã phát hiện liên quan đến việc tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan và cách thức giải quyết các vấn đề đó;
 • Kết luận về việc tuân thủ các yêu cầu về tính độc lập áp dụng trong cuộc kiểm toán, và nội dung thảo luận với doanh nghiệp kiểm toán nhằm hỗ trợ cho các kết luận trên;
 • Kết luận về việc chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và hợp đồng kiểm toán;
 • Nội dung, phạm vi và các kết luận có được từ việc tham khảo ý kiến tư vấn trong suốt quá trình kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A35).
  1. Đối với các cuộc kiểm toán đã được soát xét, người soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán phải lưu lại tài liệu về những nội dung sau:
 • Các thủ tục đã được thực hiện theo quy định của doanh nghiệp kiểm toán về soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán;
 • Quy trình soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán đã được hoàn thành tại ngày hoặc trước ngày lập báo cáo kiểm toán; và
 • Ý kiến của người soát xét cho rằng không còn bất kỳ vấn đề nào chưa được giải quyết mà vấn đề đó có thể làm cho người soát xét tin rằng các xét đoán quan trọng và các kết luận của nhóm kiểm toán đưa ra là không phù hợp.