Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò của nhóm kiểm toán

04. ISA 220 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Phạm vi chuẩn mực  

  1. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Chuẩn mực này cũng quy định trách nhiệm của người soát xét việc kiểm soát chất lượng trong một cuộc kiểm toán. Chuẩn mực này cần được xem xét cùng với các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan.

Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò của nhóm kiểm toán

vinasc-city-5

  1. Doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm đối với các hệ thống, chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán. Theo ISQC 1, doanh nghiệp kiểm toán có nghĩa vụ xây dựng và duy trì một hệ thống kiểm soát chất lượng để có sự đảm bảo hợp lý rằng:
  • Doanh nghiệp kiểm toán và các cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan; và
  • Các báo cáo kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán hoặc chủ phần hùn kiểm toán phát hành là phù hợp với tình hình thực tế của cuộc kiểm toán[1].

Chuẩn mực kiểm toán này dựa trên cơ sở doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ ISQC 1 và các quy định quốc gia tương đương (Tham chiếu: Đoạn A1).

  1. Trong phạm vi hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán, các nhóm kiểm toán có trách nhiệm thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng phù hợp đối với cuộc kiểm toán và cung cấp cho doanh nghiệp kiểm toán các thông tin liên quan để có thể thực hiện được chức năng của hệ thống kiểm soát chất lượng liên quan đến tính độc lập.
  2. Các nhóm kiểm toán có quyền tin tưởng vào hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán, trừ khi thông tin do doanh nghiệp kiểm toán hoặc các bên khác làm thay đổi niềm tin đó (Tham chiếu: Đoạn A2 Chuẩn mực này).

Ngày hiệu lực

  1. Chuẩn mực này có hiệu lực cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ bắt đầu vào hoặc sau ngày 15/12/2009.

Mục tiêu

  1. Mục tiêu của kiểm toán viên là thực hiện các thủ tục kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán nhằm cung cấp sự đảm bảo hợp lý rằng:
  • Cuộc kiểm toán đã tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan; và
  • Báo cáo kiểm toán phát hành là phù hợp với tình hình thực tế của cuộc kiểm toán.