Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò của nhóm kiểm toán

04. ISA 220 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò của nhóm kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 2)

 • ISQC 1 và các quy định quốc gia tương đương quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng cho các cuộc kiểm toán. Hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm các chính sách và thủ tục cho các yếu tố sau:
 • Trách nhiệm của lãnh đạo đối với chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán;
 • Các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan;
 • Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và cuộc kiểm toán cụ thể;
 • Nguồn nhân lực;
 • Thực hiện cuộc kiểm toán; và
 • Giám sát.

Sự tin tưởng vào hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 4)

 • Trừ khi doanh nghiệp kiểm toán hoặc các bên khác đưa ra thông tin khác, nhóm kiểm toán có thể tin tưởng vào hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán liên quan đến, ví dụ :
 • Năng lực của cán bộ, nhân viên thông qua quá trình tuyển dụng và đào tạo chính thức;
 • Tính độc lập thông qua tích lũy và trao đổi thông tin phù hợp về tính độc lập;
 • Duy trì khách hàng thông qua hệ thống chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng;
 • Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan thông qua quá trình giám sát.

Trách nhiệm của lãnh đạo đối với chất lượng hoạt động kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 08)

 • Để thực hiện trách nhiệm về chất lượng tổng thể của từng cuộc kiểm toán, chủ phần hùn kiểm toán phải có các biện pháp và chỉ đạo phù hợp tới các thành viên khác trong nhóm kiểm toán, trong đó cần nhấn mạnh:

(a)  Tầm quan trọng của chất lượng kiểm toán trong việc:

(i)      Thực hiện cuộc kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan;

(ii)     Tuân thủ các chính sách và thủ tục của doanh nghiệp kiểm toán về kiểm soát chất lượng;

(iii)    Phát hành báo cáo kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế của cuộc kiểm toán; và

(iv)    Nhóm kiểm toán có khả năng nêu ra những vấn đề mà không sợ bị đe dọa; và

(b)  Chất lượng là yếu tố thiết yếu khi thực hiện các cuộc kiểm toán.

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan

vinasc-city-81

Tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan (Tham chiếu: Đoạn 9)

 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của IFAC quy định các nguyên tắc cơ bản về đạo đức nghề nghiệp, gồm:
 • Tính chính trực;
 • Tính khách quan;
 • Năng lực chuyên môn và tính thận trọng;
 • Tính bảo mật; và
 • Tư cách nghề nghiệp;

Thuật ngữ “Doanh nghiệp kiểm toán”, “Mạng lưới” và “Công ty mạng lưới” (Tham chiếu: Đoạn 9-11)

 • Định nghĩa “Doanh nghiệp kiểm toán”, “Mạng lưới” hoặc “Công ty mạng lưới” trong Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của IFAC có thể khác với định nghĩa trong Chuẩn mực này. Ví dụ, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của IFAC định nghĩa “Doanh nghiệp kiểm toán” là:
 • Một công ty tư nhân, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần tập hợp các kiểm toán viên chuyên nghiệp;
 • Một đơn vị kiểm soát các đơn vị nêu ở điểm (a) thông qua hình thức sở hữu hoặc các hình thức khác; và
 • Một đơn vị chịu sự kiểm soát của các đơn vị nêu ở điểm (a) thông qua hình thức sở hữu hoặc các hình thức khác.

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của IFAC cũng hướng dẫn các thuật ngữ “mạng lưới” và “công ty mạng lưới.”

Để tuân thủ các quy định trong đoạn 9-11, các định nghĩa sử dụng trong các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan sẽ được áp dụng để có thể hiểu được các quy định về đạo đức nghề nghiệp này.

Sự đe dọa đến tính độc lập (Tham chiếu: Đoạn 11(c))

 • Chủ phần hùn kiểm toán có thể nhận thấy sự đe dọa đến tính độc lập của cuộc kiểm toán mà các biện pháp bảo vệ không thể loại trừ hoặc giảm thiểu sự đe dọa đó xuống mức có thể chấp nhận được. Trường hợp này, như quy định tại đoạn 11(c), chủ phần hùn kiểm toán phải thông báo cho những người phù hợp trong doanh nghiệp kiểm toán để có quyết định hành động thích hợp, bao gồm loại trừ các hành vi hoặc lợi ích làm phát sinh sự đe dọa, hoặc rút khỏi cuộc kiểm toán trong trường hợp pháp luật hoặc các quy định có liên quan cho phép.

Lưu ý khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công

 • Các biện pháp theo luật định có thể bảo vệ tính độc lập của kiểm toán viên khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các điều khoản ràng buộc pháp lý cụ thể, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi tiến hành kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công với tư cách kiểm toán viên theo luật định cần điều chỉnh phương pháp tiếp cận để tăng cường tính tuân thủ theo quy định tại đoạn 11. Trường hợp quy định về kiểm toán trong lĩnh vực công không cho phép kiểm toán viên rút khỏi cuộc kiểm toán, kiểm toán viên cần thông báo công khai về các tình huống tương tự ngoài lĩnh vực công mà kiểm toán viên phải rút khỏi cuộc kiểm toán.