Tài khoản 951 – Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty

 

Tài khoản 951 – Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty

Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại các công ty cho thuê tài chính. Giá trị tài sản được theo dõi theo giá mua ban đầu.

Bên Nợ ghi218: – Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính nhận về công ty cho thuê tài chính quản lý.
Bên Có ghi219: – Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính quản lý tại công ty cho thuê tài chính được xử lý.
Số dư Nợ220: – Phản ảnh giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty cho thuê tài chính.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản dùng để cho thuê tài chính.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, công ty cho thuê tài chính mở sổ theo dõi chi tiết từng khách hàng thuê tài sản (nếu có).

Tài khoản 952 – Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê

Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê. Giá trị tài sản được theo dõi theo giá mua ban đầu.

Bên Nợ ghi221: – Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính giao cho khách hàng thuê.
Bên Có ghi222: – Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính giao cho khách hàng thuê được xử lý hoặc nhận về công ty.
Số dư Nợ223: – Phản ảnh giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản dùng để cho thuê tài chính.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, công ty cho thuê tài chính mở sổ theo dõi chi tiết từng khách hàng thuê tài sản.

Tài khoản 96 – Các giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng phát hành

vinasc-city-79

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị (mệnh giá) của giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng (Cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức cá nhân) đang bảo quản ở đơn vị.

Tài khoản 96 có các tài khoản cấp II sau:

961 – Các giấy tờ có giá mẫu

962 – Các giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng

Tài khoản 961 – Các giấy tờ có giá mẫu

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị (mệnh giá) của các loại giấy tờ có giá mẫu (hối phiếu, cổ phiếu…) đơn vị đang bảo quản.

Bên Nợ ghi224: – Giá trị (mệnh giá) của hối phiếu… mẫu đơn vị nhận về.
Bên Có ghi225: – Giá trị (mệnh giá) của hối phiếu, trái phiếu… mẫu đơn vị chuyển giao đi.
Số dư Nợ226: – Phản ảnh giá trị(mệnh giá) của hối phiếu, trái phiếu… mẫu đang bảo quản ở đơn vị.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng loại mệnh giá, kỳ hạn của trái phiếu… mẫu phát hành theo từng đợt.

Có nhiều người chịu trách nhiệm bảo quản, các Tổ chức tín dụng phải mở thêm sổ theo dõi từng loại trái phiếu… mẫu giao cho từng người bảo quản.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Tổ chức tín dụng phải mở sổ theo dõi chi tiết từng thời hạn thanh toán, lãi suất (nếu có) của trái phiếu…mẫu.