Tài khoản 938 – Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được

 

Tài khoản 938 – Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được

Tài khoản này dùng để theo dõi các khoản cam kết bằng các văn bản, chứng từ cam kết khác (không phải là cam kết bảo lãnh) tổ chức tín dụng nhận được.

Nội dung hạch toán trên tài khoản này giống nội dung hạch toán tài khoản 931.

Tài khoản 94 – Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được202

Tài khoản 941- Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam204 mà Tổ chức tín dụng chưa thu được.

Bên Nợ ghi205: – Số tiền lãi chưa thu được.
Bên Có ghi206: – Số tiền lãi đã thu được.
Số dư Nợ207: – Phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam Tổ chức tín dụng chưa thu được.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị vay chưa trả lãi cho Tổ chức tín dụng.

Tài khoản 942 – Lãi cho vay chưa thu được bằng ngoại tệ208

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng ngoại tệ209 mà Tổ chức tín dụng chưa thu được.

Bên Nợ ghi210: – Số tiền lãi ngoại tệ chưa thu được.
Bên Có ghi211: – Số tiền lãi ngoại tệ đã thu được.
Số dư Nợ212: – Phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng ngoại tệ Tổ chức tín dụng chưa thu được.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị vay chưa trả lãi cho Tổ chức tín dụng.

Tài khoản 943- Lãi cho thuê tài chính chưa thu được

Tax consulting company services vinasc 2

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền lãi cho thuê tài chính214 mà Tổ chức tín dụng chưa thu được.

Nội dung hạch toán Tài khoản 943 giống nội dung hạch toán Tài khoản 941,942.

Tài khoản 944- Lãi chứng khoán chưa thu được215

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền lãi chứng khoán mà tổ chức tín dụng chưa thu được.

Nội dung hạch toán tài khoản này như sau:

Bên Nợ ghi: – Số tiền lãi chưa thu được.
Bên Có ghi: – Số tiền lãi đã thu được.
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền lãi chứng khoán tổ chức tín dụng chưa thu được.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức phát hành.

Tài khoản 945- Lãi tiền gửi chưa thu được216

Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi tiền gửi mà tổ chức tín dụng chưa thu được.

Nội dung hạch toán tài khoản 945 giống nội dung hạch toán tài khoản 944.

Tài khoản 949- Phí phải thu chưa thu được217

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu của tổ chức tín dụng chưa thu được.

Bên Nợ ghi: – Số phí phải thu chưa thu được.
Bên Có ghi: – Số phí phải thu đã thu được.
Số dư Nợ: – Phản ánh số phí phải thu chưa thu được.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết cho từng khách hàng.