Tài khoản 5227 – Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước

 

Tài khoản 5227 – Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước

Tài khoản này mở tại Hội sở chính của Ngân hàng để tập trung số dư các tài khoản liên hàng đến năm trước do các đơn vị liên hàng chuyển về để chuyển tiêu liên hàng.

Bên Nợ ghi: – Số dư Nợ trên tài khoản liên hàng đến năm trước ở các đơn vị liên hàng chuyển về.
  – Chuyển tiêu số dư Có của tài khoản khi quyết toán thanh toán liên hàng.
Bên Có ghi: – Số dư Có trên tài khoản liên hàng đến năm trước ở các đơn vị liên hàng chuyển về.
  – Chuyển tiêu số dư Nợ của tài khoản khi quyết toán thanh toán liên hàng.
Số dư Nợ: – Phản ảnh số chênh lệch tổng cộng số dư Nợ lớn hơn tổng cộng số dư Có trên các tài khoản liên hàng đến năm trước của toàn hệ thống Ngân hàng.
Số dư Có: – Phản ảnh số chênh lệch tổng cộng số dư Có lớn hơn tổng cộng số dư Nợ trên các tài khoản liên hàng đến năm trước của toàn hệ thống Ngân hàng.
Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tiểu khoản.

Tài khoản 523 – Thanh toán liên hàng năm nay trong từng tỉnh, thành phố

Tài khoản 523 có các tài khoản cấp III sau:

5231 – Liên hàng đi năm nay trong từng tỉnh, thành phố.

5232 – Liên hàng đến năm nay trong từng tỉnh, thành phố.

5233 – Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố.

5234 – Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố.

5235 – Liên hàng đến năm nay còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố.

vinasc-city-140

Tài khoản 524 – Thanh toán liên hàng năm trước trong từng tỉnh, thành phố

Tài khoản 524 có các tài khoản cấp III sau:

5241 – Liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố.

5242 – Liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố.

5243 – Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố.

5244 – Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố.

5245 – Liên hàng đến năm trước còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố.

5246 – Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố.

5247 – Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố.

Các tài khoản 523 và tài khoản 524 mở tại các Ngân hàng có tổ chức riêng việc thanh toán liên hàng giữa các đơn vị trong cùng hệ thống trong từng tỉnh, thành phố. Nội dung hạch toán các tài khoản này giống như nội dung hạch toán các tài khoản tương ứng về thanh toán liên hàng trong toàn hệ thống Ngân hàng đã giải thích ở phần trên (các tài khoản 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226,5227).

Tài khoản 56 – Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài116

Tài khoản 562 – Thanh toán song biên

Tài khoản này mở tại các Ngân hàng có quan hệ thanh toán với Ngân hàng ở nước ngoài dùng để phản ảnh các khoản thu, chi hộ ngoại tệ giữa Ngân hàng và từng Ngân hàng ở nước ngoài có quan hệ thanh toán.

Bên Nợ ghi: – Giá trị ngoại tệ chi hộ cho Ngân hàng ở nước ngoài.
  – Giá trị ngoại tệ Ngân hàng ở nước ngoài thu hộ.
  – Thanh toán số chênh lệch ngoại tệ phải trả cho Ngân hàng ở nước ngoài.
Bên Có ghi: – Giá trị ngoại tệ thu hộ cho Ngân hàng ở nước ngoài. – Giá trị ngoại tệ Ngân hàng ở nước ngoài chi hộ.
  – Thanh toán số chênh lệch ngoại tệ phải thu Ngân hàng ở nước ngoài.
Số dư Nợ : – Phản ảnh giá trị ngoại tệ chi hộ nhiều hơn thu hộ Ngân hàng ở nước ngoài.
Số dư Có: – Phản ảnh giá trị ngoại tệ thu hộ nhiều hơn chi hộ Ngân hàng ở nước ngoài.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng Ngân hàng ở nước ngoài có quan hệ thanh toán.