Tài khoản 5223 – Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu

 

Tài khoản 5223 – Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu

Tài khoản này dùng để hạch toán các giấy báo liên hàng đến năm trước đã được đối chiếu.

Đến hết ngày 31-12 hàng năm, số dư trên tài khoản 5213 được chuyển sang tài khoản 5223 thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ ghi: – Tổng số tiền các giấy báo Có liên hàng năm trước trên sổ đối chiếu.
  – Tất toán số dư Có khi chuyển tiêu liên hàng.
Bên Có ghi: – Tổng số tiền các giấy báo Nợ liên hàng năm trước trên sổ đối chiếu.
  – Tất toán số dư Nợ khi chuyển tiêu liên hàng.
Số dư Nợ: – Phản ảnh số chênh lệch số tiền trên các giấy báo Có liên hàng lớn hơn số tiền trên các giấy báo Nợ liên hàng năm trước đã được đối chiếu.
Số dư Có: – Phản ảnh số chênh lệch số tiền trên các giấy báo Nợ liên hàng lớn hơn số tiền trên các giấy báo Có liên hàng năm trước đã được đối chiếu.
Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tiểu khoản, dùng sổ đối chiếu liên hàng năm trước làm sổ kế toán chi tiết của tài khoản này.

Tài khoản 5224 – Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền các giấy báo liên hàng năm trước trên sổ đối chiếu có ghi nhưng Ngân hàng B chưa nhận được giấy báo liên hàng.

Đến hết ngày 31-12 hàng năm, số dư trên tài khoản 5214 được chuyển sang tài khoản 5224 thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Cách ghi chép và hạch toán chi tiết như tài khoản 5214.

Tài khoản 5225 – Liên hàng đến năm trước còn sai lầm

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản sai lầm phát sinh trong nghiệp vụ thanh toán liên hàng thuộc năm trước.

Đến hết ngày 31-12 hàng năm, số dư trên tài khoản 5215 được chuyển sang tài khoản 5225 thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Cách ghi chép và hạch toán chi tiết như tài khoản 5215.

Tài khoản 5226 – Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước

Tài khoản này mở tại Hội sở chính của Ngân hàng để tập trung số dư tài khoản liên hàng đi năm trước do các đơn vị liên hàng chuyển về để chuyển tiêu liên hàng.

Bên Nợ ghi: – Số dư Nợ trên tài khoản liên hàng đi năm trước ở các đơn vị liên hàng chuyển về.
  – Chuyển tiêu số dư Có của tài khoản khi quyết toán thanh toán liên hàng.
Bên Có ghi: – Số dư Có trên tài khoản liên hàng đi năm trước ở các đơn vị liên hàng chuyển về.
  – Chuyển tiêu số dư Nợ của tài khoản khi quyết toán thanh toán liên hàng.
Số dư Nợ: – Phản ảnh số chênh lệch tổng cộng số dư Nợ lớn hơn tổng cộng số dư Có trên các tài khoản liên hàng đi năm trước của toàn hệ thống Ngân hàng.
Số dư Có: – Phản ảnh số chênh lệch tổng cộng số dư Có lớn hơn tổng cộng số dư Nợ trên các tài khoản liên hàng đi năm trước của toàn hệ thống Ngân hàng.
Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tiểu khoản.