Tài khoản 5215 – Liên hàng đến năm nay còn sai lầm

 

Tài khoản 5215 – Liên hàng đến năm nay còn sai lầm

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản sai lầm phát sinh trong nghiệp vụ thanh toán liên hàng năm nay.

Bên Nợ ghi: – Các khoản sai lầm trong nghiệp vụ thanh toán liên hàng mà Ngân hàng phải tạm ứng tiền để thanh toán.
  – Điều chỉnh thanh toán sai lầm.
Bên Có ghi: – Các khoản sai lầm trong nghiệp vụ thanh toán liên hàng mà Ngân hàng tạm giữ lại tiền chưa thanh toán được.
  – Điều chỉnh thanh toán sai lầm.
Số dư Nợ: – Phản ảnh tổng số tiền trong nghiệp vụ thanh toán liên hàng năm nay mà Ngân hàng phải tạm ứng tiền chưa thanh toán được.
Số dư Có: – Phản ảnh tổng số tiền trong nghiệp vụ thanh toán liên hàng năm nay mà Ngân hàng tạm giữ lại tiền chưa thanh toán được.
Hạch toán chi tiết: – Mở 2 tiểu khoản:
  1 – Sai lầm Ngân hàng phải tạm ứng tiền (Dư Nợ).
  2 – Sai lầm Ngân hàng phải tạm giữ tiền (Dư Có).

Tài khoản này trên bảng cân đối tài khoản để cả 2 số dư Nợ, dư Có, không được bù trừ cho nhau.

Tài khoản 522 – Thanh toán liên hàng năm trước trong toàn hệ thống Ngân hàng

Tài khoản 522 có các tài khoản cấp III sau:

5221 – Liên hàng đi năm trước.

5222 – Liên hàng đến năm trước.

5223 – Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu.

5224 – Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu.

5225 – Liên hàng đến năm trước còn sai lầm.

5226 – Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước.

5227 – Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước.

vinasc-car

Tài khoản 5221 – Liên hàng đi năm trước

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản phát sinh về giao dịch liên hàng đi thuộc năm trước với các đơn vị khác trong cùng hệ thống Ngân hàng trong thời gian chưa quyết toán chuyển tiêu liên hàng năm trước.

Đến hết ngày 31-12 hàng năm, số dư trên tài khoản 5211 được chuyển sang tài khoản 5221 thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh sai lầm và tất toán số dư khi chuyển tiêu liên hàng.

Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tiểu khoản.

Tài khoản 5222 – Liên hàng đến năm trước

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiếp nhận về giao dịch liên hàng năm trước với các đơn vị khác trong cùng hệ thống tổ chức tín dụng.

Đến hết ngày 31-12 hàng năm, số dư trên tài khoản 5212 được chuyển sang tài khoản 5222 thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ ghi: – Số tiền đơn vị khác trong cùng hệ thống Ngân hàng thu hộ theo giấy báo Có liên hàng năm trước nhưng năm nay mới nhận được.
  – Số tiền trên các giấy báo Nợ liên hàng năm trước đã được đối chiếu.
Bên Có ghi: – Số tiền đơn vị khác trong cùng hệ thống Ngân hàng chi hộ theo giấy báo Nợ liên hàng năm trước nhưng năm nay mới nhận được.
  – Số tiền trên các giấy báo Có liên hàng năm trước đã được đối chiếu.
Số dư Nợ: – Phản ảnh số tiền các giấy báo Có liên hàng năm trước chưa đối chiếu.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền các giấy báo Nợ liên hàng năm trước chưa đối chiếu.
Hạch toán chi tiết: – Mở 2 tiểu khoản:
  1 – Giấy báo Có liên hàng năm trước chưa đối chiếu (Dư Nợ).
  2 – Giấy báo Nợ liên hàng năm trước chưa đối chiếu (Dư Có).