Tài khoản 514 – Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán

 

Tài khoản 514 – Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán

Tài khoản cấp II này có các tài khoản cấp III sau:

5141 – Thanh toán chuyển tiền đi năm trước

5142 – Thanh toán chuyển tiền đến năm trước

5143 – Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý

Tài khoản 5141 – Thanh toán chuyển tiền đi năm trước

Tài khoản này chỉ mở tại Trung tâm thanh toán để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi năm trước.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản “Thanh toán chuyển tiền đi năm nay” còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản “Thanh toán chuyển tiền đi năm trước” thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh và tất toán số dư khi có lệnh chuyển tiêu số dư năm trước.

Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chuyển tiền.

Tài khoản 5142 – Thanh toán chuyển tiền đến năm trước

Tài khoản này chỉ mở tại Trung tâm thanh toán để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm trước do các chi nhánh trong hệ thống chuyển tới.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản “Thanh toán chuyển tiền đến năm nay” còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản “Thanh toán chuyển tiền đến năm trước” thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh và tất toán số dư khi có lệnh chuyển tiêu số dư năm trước.

Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chuyển tiền.

Tài khoản 5143 – Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý

Tài khoản này chỉ mở tại Trung tâm thanh toán để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm trước đang có sai sót cần được xử lý.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản “Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý” còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản “Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý” thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Cách ghi chép và hạch toán chi tiết giống như Tài khoản “Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý”.

Việc chuyển tiêu chuyển tiền năm trước chỉ thực hiện khi Tài khoản 5143 “Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý” không còn số dư.

Tài khoản 519 – Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng

Brooklyn and Manhattan Bridge aerial view at night

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản thanh toán khác (ngoài thanh toán liên hàng) giữa các đơn vị trong từng hệ thống Ngân hàng.

Tài khoản 519 có các tài khoản cấp III sau:

5191 – Điều chuyển vốn

5192 – Thu hộ, chi hộ

5199 – Thanh toán khác

Tài khoản 5191 – Điều chuyển vốn

Tài khoản này dùng để hạch toán số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa Hội sở chính của Ngân hàng với các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống.

Bên Nợ ghi: – Số vốn điều chuyển đi.
Bên Có ghi: – Số vốn điều chuyển đến.
Số dư Nợ: – Phản ảnh số chênh lệch số vốn điều chuyển đi lớn hơn số vốn điều chuyển đến.
Số dư Có: – Phản ảnh số chênh lệch số vốn điều chuyển đến lớn hơn số vốn điều chuyển đi.
Hạch toán chi tiết: – Tại Hội sở chính của Ngân hàng : Mở tiểu khoản theo từng đơn vị trực thuộc có quan hệ điều chuyển vốn.
  – Tại các đơn vị trong từng hệ thống Ngân hàng : Mở 1 tiểu khoản (đứng tên Hội sở chính).

Nội dung hạch toán 2 tài khoản:

Tài khoản 5192 – Thu hộ, chi hộ

Tài khoản 5199 – Thanh toán khác

Các tài khoản này dùng để hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ hoặc thanh toán khác (ngoài những khoản thanh toán đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp) giữa các đơn vị trong cùng hệ thống Ngân hàng phát sinh trong quá trình giao dịch.

Bên Nợ ghi: – Số tiền đã chi hộ các đơn vị khác.
  – Số tiền phải thu ở các đơn vị khác.
Bên Có ghi: – Số tiền đã thu hộ cho các đơn vị khác.
  – Số tiền các đơn vị khác trả.
Số dư Nợ: – Phản ảnh số tiền còn phải thu các đơn vị khác.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền còn phải trả cho các đơn vị khác.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 52 – Thanh toán liên hàng