Tài khoản 5131 – Thanh toán chuyển tiền đi năm nay

 

Tài khoản 5131 – Thanh toán chuyển tiền đi năm nay

Tài khoản này chỉ mở tại Trung tâm thanh toán để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi năm nay chuyển cho các chi nhánh trong hệ thống.

Bên Nợ ghi : – Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Nợ.
Bên Có ghi : – Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Có.
  – Số tiền chuyển đi theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đã chuyển.
Số dư Nợ : – Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.
Số dư Có : – Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị nhận chuyển tiền.

Tài khoản 5132 – Thanh toán chuyển tiền đến năm nay

Tài khoản này chỉ mở tại Trung tâm thanh toán để hạch toán các khoản chuyển tiền đến năm nay từ các chi nhánh trong hệ thống.

Bên Nợ ghi: – Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Có.
  – Số tiền chuyển đến theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.
Bên Có ghi : – Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Nợ.
Số dư Nợ : – Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Nợ.
Số dư Có : – Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chuyển tiền.

Tài khoản 5133 – Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý

vinasc-city-28

Tài khoản này chỉ mở tại Trung tâm thanh toán để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm nay đang có sai sót cần được xử lý.

Bên Nợ ghi : – Số tiền của các Lệnh chuyển Nợ năm nay có sai sót chưa được xử lý.
  – Số tiền các Lệnh chuyển Có đến năm nay đã được xử lý.
  – Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay đã được xử lý.
Bên Có ghi : – Số tiền của các Lệnh chuyển Có đến năm nay có sai sót chưa được xử lý;
  – Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.
  – Số tiền các Lệnh chuyển Nợ đến năm nay đã được xử lý.
Số dư Nợ : – Phản ảnh số tiền của các Lệnh chuyển Nợ đến năm nay chưa được xử lý.
Số dư Có : – Phản ảnh số tiền của các Lệnh chuyển Có đến năm nay và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay chưa được xử lý.
Hạch toán chi tiết: – Mở 2 tài khoản chi tiết:

+ 5133.1 – Lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý (Dư Nợ)

+ 5133.2 – Lệnh chuyển Có đến năm nay, Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý (Dư Có)

Tài khoản này trên Bảng cân đối tài khoản để cả 2 số dư Nợ, dư Có, không được bù trừ cho nhau.