Tài khoản 5113 – Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý

 

Tài khoản 5113 – Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý

Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.

Bên Nợ ghi: – Số tiền của các Lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.
  – Số tiền của Lệnh chuyển Có đến năm nay có sai sót đã được xử lý.
  – Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót đã được xử lý.
Bên Có ghi : – Số tiền của Lệnh chuyển Có đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.
  – Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.
  – Số tiền Lệnh chuyển Nợ đến có sai sót đã được xử lý.
Số dư Nợ : – Phản ảnh số tiền của các Lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.
Số dư Có : – Phản ảnh số tiền của các Lệnh chuyển Có đến năm nay và Lệnh huỷ chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.
Hạch toán chi tiết: – Mở 2 tài khoản chi tiết :
  + 5113.1 – Lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý (Dư Nợ)
  + 5113.2 – Lệnh chuyển Có đến năm nay và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý (Dư Có)

Tài khoản này trên Bảng cân đối tài khoản để cả 2 số dư Nợ, dư Có, không được bù trừ cho nhau.

Tài khoản 512 – Chuyển tiền năm trước của đơn vị chuyển tiền

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

5121 – Chuyển tiền đi năm trước

5122 – Chuyển tiền đến năm trước

5123 – Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý

Tài khoản 5121 – Chuyển tiền đi năm trước

Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi năm trước đã chuyển tới Trung tâm thanh toán.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản “Chuyển tiền đi năm nay” còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản “Chuyển tiền đi năm trước” thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh và tất toán số dư khi có lệnh chuyển tiêu số dư năm trước.

Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tài khoản chi tiết.

vinasc-city-84

Tài khoản 5122 – Chuyển tiền đến năm trước

Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm trước do Trung tâm thanh toán chuyển.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản “Chuyển tiền đến năm nay” còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản “Chuyển tiền đến năm trước” thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh và tất toán số dư khi có lệnh chuyển tiêu số dư năm trước.

Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 5123 – Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý

Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm trước có sai sót chưa được xử lý.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản “Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý” còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản “Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý” thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Cách ghi chép và hạch toán chi tiết giống như Tài khoản “Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý”.

Tài khoản 513 – Thanh toán chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh toán

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

5131 – Thanh toán chuyển tiền đi năm nay

5132 – Thanh toán chuyển tiền đến năm nay

5133 – Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý