Tài khoản 50 – Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng

 

Tài khoản 50 – Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng

Tài khoản 501 – Thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản tiền thanh toán với các Ngân hàng, khác theo phương thức thanh toán bù trừ.

Tài khoản 501 có các tài khoản cấp III sau:

5011 – Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì

5012 – Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên

Tài khoản 5011 – Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì

Tài khoản này mở tại Ngân hàng là đơn vị chủ trì thanh toán bù trừ dùng để hạch toán kết quả thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì đối với các Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù trừ.

Bên Có ghi: – Số tiền chênh lệch các Ngân hàng thành viên phải trả trong thanh toán bù trừ.
Bên Nợ ghi: – Số tiền chênh lệch các Ngân hàng thành viên phải thu trong thanh toán bù trừ.
Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản này sau khi thanh toán xong phải hết số dư.

Tài khoản 5012 – Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên

vinasc-dich-vu-vinasc

Tài khoản này mở tại các Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù trừ dùng để hạch toán toàn bộ các khoản phải thanh toán bù trừ với các Ngân hàng khác.

Bên Có ghi: – Các khoản phải trả cho Ngân hàng khác.
  – Số tiền chênh lệch phải thu trong thanh toán bù trừ.
Bên Nợ ghi: – Các khoản phải thu Ngân hàng khác.
  – Số tiền chênh lệch phải trả trong thanh toán bù trừ.
Số dư Có: – Thể hiện số tiền chênh lệch phải trả trong thanh toán bù trừ chưa thanh toán.
Số dư Nợ: – Thể hiện số tiền chênh lệch phải thu trong thanh toán bù trừ chưa thanh toán.
Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản này sau khi kết thúc việc thanh toán bù trừ phải hết số dư.

Tài khoản 502 – Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản thu, chi hộ giữa hai Tổ chức tín dụng có đặt quan hệ thanh toán trực tiếp với nhau.

Bên Nợ ghi: – Số tiền chi hộ cho Tổ chức tín dụng khác.
  – Số tiền Tổ chức tín dụng khác thu hộ.
  – Thanh toán số tiền chênh lệch phải trả cho Tổ chức tín dụng khác.
Bên Có ghi: – Số tiền thu hộ cho Tổ chức tín dụng khác.
  – Số tiền Tổ chức tín dụng khác chi hộ.
  – Thanh toán số tiền chênh lệch phải thu Tổ chức tín dụng khác.
Số dư Nợ: – Phản ảnh các khoản chi hộ nhiều hơn thu hộ Tổ chức tín dụng khác.
Số dư Có: – Phản ảnh các khoản thu hộ nhiều hơn chi hộ Tổ chức tín dụng khác.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng có quan hệ thanh toán.