Tài khoản 4599- Các khoản chờ thanh toán khác

 

Tài khoản 4599- Các khoản chờ thanh toán khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản tiền Tổ chức tín dụng đang chờ thanh toán phát sinh trong quá trình hoạt động ngoài những nội dung đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp.

Bên Có ghi: – Số tiền chưa được thanh toán.
Bên Nợ ghi: – Số tiền đã được thanh toán.
Số dư Có: -Phản ảnh số tiền Tổ chức tín dụng đang chờ thanh toán.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản chờ thanh toán.

Tài khoản 46 – Các khoản phải trả nội bộ

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động nội bộ Tổ chức tín dụng.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

  1. Phạm vi và nội dung phản ảnh vào tài khoản thuộc quan hệ thanh toán nội bộ trong Tổ chức tín dụng. Các quan hệ thanh toán của Tổ chức tín dụng với các khách hàng độc lập, không phản ảnh vào tài khoản này.
  2. Tài khoản này phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ và theo dõi riêng từng khoản phải trả.
  3. Cuối kỳ, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu các tài khoản 36 “Các khoản phải thu nội bộ” và 46 “Các khoản phải trả nội bộ” với các đơn vị, cá nhân có quan hệ theo từng nội dung thanh toán.

Tài khoản 46 có các tài khoản cấp II sau:

461 – Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý

462 – Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng

466 – Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống tổ chức tín dụng98

467 – Giá trị khoản nợ nhận của NHTM để quản lý và khai thác

469 – Các khoản phải trả khác

Nội dung hạch toán 3 tài khoản:

461 – Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý

462 – Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng

469 – Các khoản phải trả khác

vinasc-giay-phep-cho-nguoi-lao-dong

Các tài khoản này dùng để hạch toán các khoản phải trả nội bộ, phát sinh trong quá trình hoạt động của Tổ chức tín dụng.

Bên Có ghi: – Số tiền Tổ chức tín dụng phải trả.
Bên Nợ ghi: – Số tiền Tổ chức tín dụng đã trả hoặc được giải quyết chuyển vào tài khoản khác.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền Tổ chức tín dụng còn phải trả.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 466- Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống tổ chức tín dụng99

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

4661- Các khoản phải trả các chi nhánh

4662- Các khoản phải trả Hội sở chính

Tài khoản 4661- Các khoản phải trả các chi nhánh

Tài khoản này mở tại Hội sở chính của tổ chức tín dụng, dùng để phản ánh các khoản phải trả cho các chi nhánh phát sinh từ các giao dịch nội bộ hệ thống.

Bên Nợ ghi: – Số tiền Hội sở chính phải trả cho các chi nhánh.
Bên Có ghi: – Số tiền Hội sở chính đã trả cho các chi nhánh.

– Số tiền đã được xử lý chuyển vào tài khoản thích hợp khác.

Số dư Có: – Phản ánh số tiền Hội sở còn phải trả các chi nhánh.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng chi nhánh.