Tài khoản 451 – Các khoản phải trả về xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định

 

Tài khoản 451 – Các khoản phải trả về xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản phải trả phát sinh về xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định như: nhận vốn xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định do Hội sở chính chuyển về, các khoản phải thanh toán cho đơn vị bán hàng, các khoản phải thanh toán cho cán bộ, nhân viên xây dựng cơ bản…

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

  1. Nợ phải trả cho người bán , người cung cấp, người nhận thầu về xây dựng cơ bản cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả tài khoản này phản ảnh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây dựng cơ bản nhưng chưa nhận được hàng hoá, lao vụ.
  2. Không phản ảnh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư, hàng hoá…trả tiền ngay (tiền mặt,séc hay chuyển khoản).
Bên Có ghi: – Các khoản phải trả.
Bên Nợ ghi: – Số tiền đã trả cho người được thanh toán.
Số dư Có: – Phản ảnh các khoản còn phải trả về xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán.

Riêng nguồn vốn xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định nhận của Tổ chức tín dụng cấp trên chuyển về, mở theo từng công trình được cấp vốn.

Tài khoản 452 – Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

Tài khoản 452 có các tài khoản cấp III sau:

4521- Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

4523- Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

Tài khoản 4521 – Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền giữ hộ theo quy định và các khoản tiền đang chờ thanh toán, xử lý của các cơ quan, đơn vị gửi Ngân hàng để nhờ giữ hộ.

Bên Có ghi: – Số tiền nhận vào giữ hộ
  – Số tiền nhận vào Ngân hàng đợi thanh toán
Bên Nợ ghi: – Số tiền trả hoặc thanh toán cho cá nhân, đơn vị gửi.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền Ngân hàng đang giữ hộ và chờ thanh toán.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có tiền nhờ giữ hộ hay đợi thanh toán.

Tài khoản 4523 – Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

vinasc-city-83

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý mà Tổ chức tín dụng cần phải thanh toán với khách hàng.

Tài khoản này hạch toán đối ứng với tài khoản 1013- “Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý”

Bên Có ghi: – Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu hành Ngân hàng chưa thanh toán cho khách hàng.
Bên Nợ ghi: – Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã được Ngân hàng thanh toán với khách hàng.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông Ngân hàng chưa thanh toán cho khách hàng.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết cho từng khách hàng có tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.