Tài khoản 427- Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam

 

Tài khoản 427- Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam mà Tổ chức tín dụng nhận ký quỹ, ký cược của khách hàng để đảm bảo cho các hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, cấp tín dụng được thực hiện theo hợp đồng, cam kết đã ký.

Các trường hợp nhận ký quỹ, thế chấp , cầm cố bằng hiện vật được hạch toán, theo dõi ở tài khoản ngoài bảng Cân đối kế toán.

Nội dung hạch toán các tài khoản:

Tài khoản 4271 – Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc

Tài khoản 4272 – Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)

Tài khoản 4273 – Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền gửi của khách hàng để bảo đảm thanh toán các loại séc, thư tín dụng và thẻ.

Bên Có ghi: – Số tiền khách hàng gửi để bảo đảm thanh toán.
Bên Nợ ghi: – Số tiền gửi đã sử dụng để thanh toán cho người hưởng.
  – Số tiền gửi còn thừa, trả lại khách hàng.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền khách hàng ký gửi ở Tổ chức tín dụng để bảo đảm thanh toán.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng gửi tiền.

Nội dung hạch toán các tài khoản:

Tài khoản 4274 – Ký quỹ bảo lãnh

Tài khoản 4277 – Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính

vinasc-car

Các tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền ký quỹ bảo lãnh, đảm bảo thuê tài chính bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của khách hàng gửi tại Tổ chức tín dụng.

Bên Có ghi: – Số tiền ký quỹ khách hàng nộp vào.
Bên Nợ ghi: – Số tiền ký quỹ Tổ chức tín dụng trả lại khách hàng hoặc phải xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền ký quỹ của khách hàng đang gửi tại Tổ chức tín dụng.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng gửi tiền.

Tài khoản 4279 – Bảo đảm các khoản thanh toán khác

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền ký gửi của khách hàng để bảo đảm thanh toán cho các khoản thanh toán khác.

Bên Có ghi: – Số tiền khách hàng gửi để bảo đảm thanh toán cho các khoản thanh toán khác.
Bên Nợ ghi: – Số tiền ký gửi đã thanh toán cho người thụ hưởng.
  – Số tiền ký gửi còn thừa (sau khi đã sử dụng) trả lại khách hàng.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền khách hàng đang gửi ở Tổ chức tín dụng để bảo đảm các khoản thanh toán khác.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết cho từng khách hàng ký gửi tiền.

Tài khoản 428- Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ mà mà Tổ chức tín dụng nhận ký quỹ, ký cược của khách hàng để đảm bảo cho các hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, cấp tín dụng được thực hiện theo hợp đồng, cam kết đã ký.

Tài khoản 428 có các tài khoản cấp III sau:

4281 – Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc

4282 – Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)

4283 – Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ

4284 – Ký quỹ bảo lãnh

4287 – Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính

4289 – Bảo đảm các khoản thanh toán khác

Nội dung hạch toán tài khoản 428 giống như nội dung hạch toán tài khoản 427.