Tài khoản 424 – Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng

 

Tài khoản 424 – Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của khách hàng gửi vào Ngân hàng theo các thể thức tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng.

Tài khoản 424 có các tài khoản cấp III sau:

4241 – Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

4242 – Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Nội dung hạch toán tài khoản 424 giống như nội dung hạch toán tài khoản 423.

Tài khoản 425 – Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của tổ chức và người nước ngoài ở Việt Nam – đơn vị không thường trú (ví dụ như các đại sứ quán, lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế, các đại diện quân sự nước ngoài (nếu có) đóng ở Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài công tác tại Việt Nam với thời hạn dưới 01 năm…) gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn tại Ngân hàng (tại Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng chỉ được nhận tiền gửi có kỳ hạn trong phạm vi quy định của Ngân hàng Nhà nước).

Tài khoản 425 có các tài khoản cấp III sau:

4251 – Tiền gửi không kỳ hạn

4252 – Tiền gửi có kỳ hạn

4524 – Tiền gửi vốn chuyên dùng bằng đồng Việt Nam90

Nội dung hạch toán tài khoản 425 giống như nội dung hạch toán tài khoản 421.

Tài khoản 4254 – Tiền gửi vốn chuyên dùng bằng đồng Việt Nam91

 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam chuyên dùng vào mục đích nhất định của khách hàng nước ngoài gửi tại tổ chức tín dụng.

Nội dung và phương pháp hạch toán trên tài khoản này giống tài khoản 4214 – Tiền gửi vốn chuyên dùng.

Tài khoản 426 – Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của tổ chức và người nước ngoài ở Việt Nam (ví dụ như các đại sứ quán, lãnh sự quán, các chuyên gia nước ngoài công tác tại Việt Nam dưới 01 năm…) gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn tại Ngân hàng (tại Tổ chức tín dụng chỉ được nhận tiền gửi có kỳ hạn trong phạm vi quy định của Ngân hàng Nhà nước).

Tài khoản 426 có các tài khoản cấp III sau:

4261 – Tiền gửi không kỳ hạn

4262 – Tiền gửi có kỳ hạn

4264 – Tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ92

Nội dung hạch toán tài khoản 426 giống như nội dung hạch toán tài khoản 421.

Tài khoản 4264- Tiền gửi vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ93

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị ngoại tệ của khách hàng nước ngoài chuyên dùng vào mục đích nhất định gửi tại tổ chức tín dụng.

Nội dung và phương pháp hạch toán trên tài khoản này giống tài khoản 4214 – Tiền gửi vốn chuyên dùng.