Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

TT 177.2015 HD che do ke toan doi voi BH ngan hang tien gui VN

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 1. Bổ sung nguyên tắc kế toán
 2. a) Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. TK 411 chỉ sử dụng ở Trụ sở chính.
 3. b) Vốn đầu tư của chủ sở hữu bao gồm:

– Vốn cấp ban đầu, cấp bổ sung của NSNN;

– Các khoản được bổ sung từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động BHTG;

– Các khoản viện trợ không hoàn lại, các khoản nhận được khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

 1. c) Trụ sở chính chỉ hạch toán vào TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo số vốn thực tế NSNN cấp và phải tổ chức hạch toán chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu theo từng nguồn hình thành vốn.
 2. d) Trụ sở chính ghi giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu khi:

– Trụ sở chính nộp trả vốn cho NSNN;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 1. Sửa đổi kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ s hữu

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu, có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu: Phản ánh khoản vốn thực đã được NSNN cấp.

Tài khoản 4118 Vốn khác: Phản ánh số vốn hoạt động được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động BHTG hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu các khoản này được phép ghi tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu).

vinasc-city-36

 1. Sửa đổi, bổ sung phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

 2. a) Khi thực nhận vốn do NSNN cấp, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

 1. b) Khi BHTG Việt Nam bổ sung vốn điều lệ từ các nguồn vốn hợp pháp khác thì phải kết chuyển sang vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ các TK 412, 414, 421, 441

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).

 1. c) Khi công trình XDCB bằng nguồn vốn đầu tư XDCB đã hoàn thành hoặc công việc mua sắm TSCĐ đã xong đưa vào sử dụng cho hoạt động BHTG, quyết toán vốn đầu tư được duyệt, kế toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ, đồng thời ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Nợ TK 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

 1. d) Khi nhận được quà biếu, tặng, tài trợ và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ghi tăng vốn Nhà nước, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 153, 211…

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118).

Các trường hợp khác mà cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu ghi tăng vốn Nhà nước thì phản ánh quà biếu, tặng, tài trợ vào thu nhập khác.

đ) Khi nộp trả vốn cho NSNN, ghi:

Nợ TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có các TK 111, 112.