Tài khoản 404 – Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ

 

Tài khoản 404 – Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ Tổ chức tín dụng vay Ngân hàng Nhà nước.

Tài khoản 404 có các tài khoản cấp III sau:

4041 – Nợ vay trong hạn.

4049 – Nợ quá hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 4041 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4031

Nội dung hạch toán tài khoản 4049 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4039

Tài khoản 41 – Các khoản nợ các Tổ chức tín dụng khác

Tài khoản 411 – Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của các Tổ chức tín dụng khác trong nước gửi tại Tổ chức tín dụng.

Tài khoản 411 có các tài khoản cấp III sau:

4111 – Tiền gửi không kỳ hạn

4112 – Tiền gửi có kỳ hạn

Bên Có ghi: – Số tiền các Tổ chức tín dụng khác trong nước gửi vào.
Bên Nợ ghi: – Số tiền các Tổ chức tín dụng khác trong nước lấy ra.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền của các Tổ chức tín dụng khác trong nước đang gửi tại Tổ chức tín dụng.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng gửi tiền.

Tài khoản 412 – Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng khác trong nước gửi tại Tổ chức tín dụng.

Tài khoản 412 có các tài khoản cấp III sau:

4121 – Tiền gửi không kỳ hạn.

4122 – Tiền gửi có kỳ hạn

Nội dung hạch toán tài khoản 412 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

accounting services company in vietnam

Tài khoản 413- Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của các Ngân hàng ở nước ngoài gửi tại Tổ chức tín dụng.

Nội dung hạch toán tài khoản 413 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 414- Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ của các Ngân hàng ở nước ngoài gửi tại Tổ chức tín dụng.

Nội dung hạch toán tài khoản 414 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 415- Vay các Tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam Tổ chức tín dụng vay các Tổ chức tín dụng khác trong nước hoặc số tiền vay đã quá hạn trả.

Nội dung hạch toán tài khoản 4151 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4031.

Nội dung hạch toán tài khoản 4159 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4039.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng cho vay.

Tài khoản 416 – Vay các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ Tổ chức tín dụng vay các Tổ chức tín dụng khác trong nước.

Tài khoản 416 có các tài khoản cấp III sau:

4161 – Nợ vay trong hạn

4169 – Nợ quá hạn

Nội dung hạch toán tài khoản 4161 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4141

Nội dung hạch toán tài khoản 4169 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4149