Tài khoản 359 – Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch

TT 132.2007 Ke toan SGD chung khoan

Tài khoản 359 – Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch

Tài khoản này dùng để trích lập, sử dụng quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch.

Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch được trích lập hàng năm tính vào chi phí quản lý dùng để bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch trong trường hợp Sở GDCK gây thiệt hại cho các thành viên giao dịch. Trong năm tài chính nếu không sử dụng hết quỹ, Sở GDCK được chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp.

Về nguyên tắc, cuối mỗi năm tài chính khi khóa sổ kế toán, Sở GDCK phải tiến hành trích lập quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

            4.4.1 Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 359 – Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch

Bên Nợ: Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch giảm do chi bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch trong trường hợp Sở GDCK gây thiệt hại cho các thành viên giao dịch.

Bên Có: Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch tăng do trích lập hàng năm.

Số dư bên Có: Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch hiện có cuối kỳ.

vinasc-city-59

4.4.2 Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu:

– Khi tạm trích lập quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch, căn cứ doanh thu phí và tỷ lệ (%) được trích quỹ theo quy định, Sở GDCK tiến hành trích lập quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch, ghi:

Nợ TK 642- Chí phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 359-   Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch.

– Cuối kỳ kế toán năm căn cứ doanh thu phí của kỳ kế toán, tỷ lệ (%) được trích quĩ theo quy định và số dư của Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch, kế toán tính, xác định số phải trích lập quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch, ghi:

Nợ TK 642- Chí phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 359-   Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch.

– Khi phát sinh các khoản thiệt hại phải bồi thường cho các thành viên giao dịch, căn cứ quyết định bồi thường của cấp có thẩm quyền, căn cứ hồ sơ bồi thường và chứng từ chi, ghi:

Nợ TK 359- Quỹ bồi thường thiệt hại cho các thành viên giao dịch

Có các TK 111,112,…

 

4.5. Hạch toán nộp phí giám sát cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Định kỳ, kế toán căn cứ trên tổng doanh thu phí và tỷ lệ (%) quy định kế toán xác định số phí giám sát phải nộp cho Uỷ ban chứng khoán nhà nước, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có các TK 111, 112, 338,…

 

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

  1. Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ

 

1.1. Báo cáo tài chính năm

Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho Sở GDCK bao gồm 4 biểu báo cáo

sau:

– Bảng cân đối kế toán:                                                Mẫu số B 01 – SGD

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:                                 Mẫu số B 02 – SGD

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:                                         Mẫu số B 03 – SGD

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính:                            Mẫu số B 09 – SGD

 

1.2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

Sở GDCK phải lập 4 biểu báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ như sau:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ):   Mẫu số B 01a – SGD

 

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

(dạng đầy đủ):                                                               Mẫu số B 02a – SGD

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

(dạng đầy đủ):                                                             Mẫu số B 03a – SGD

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc:              Mẫu số B 09a – SGD

 

  1. Mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho Sở GDCK như sau:

2.1. Mẫu báo cáo tài chính năm (Xem Phụ lục số 02)

 

2.2. Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ): Bốn mẫu BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) áp dụng cho Sở GDCK giống như mẫu BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006. Các chỉ tiêu trong từng BCTC giữa niên độ giống như BCTC năm ban hành tại Thông tư này.