Tài khoản 320- Phải thu từ hoạt động ủy thác

TT 19_2015_TT-NHNN_He thong tai khoan ngan hang

Tài khoản 320- Phải thu từ hoạt động ủy thác

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền phải thu từ hoạt động ủy thác của NHNN.

Tài khoản 320 có các tài khoản cấp II sau:

320001- Phải thu lãi từ hoạt động ủy thác

320999- Phải thu khác từ hoạt động ủy thác

Bên Nợ: – Số tiền phải thu từ hoạt động ủy thác của NHNN;
Bên Có: – Số tiền phải thu đã được khách hàng thanh toán;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền còn phải thu khách hàng từ hoạt động ủy thác.

Tài khoản 321- Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của NHNN cho khách hàng trong quá trình hoạt động.

Hạch toán trên tài khoản này cần phải thực hiện theo các quy định sau:

  1. Số tiền phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của NHNN như: thu từ dịch vụ thanh toán, thu từ dịch vụ ngân quỹ, thu từ hoạt động lưu ký chứng khoán… được ghi nhận trên cơ sở thời gian và số thực tế phải thu từng kỳ.
  2. Số tiền phải thu thể hiện số tiền dồn tích mà NHNN đã hạch toán vào thu nhập trong kỳ nhưng chưa được khách hàng thanh toán.
Bên Nợ: – Số tiền phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của NHNN (hạch toán đối ứng vào tài khoản thu nhập của NHNN);
Bên Có: – Số tiền phải thu đã được khách hàng thanh toán;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền còn phải thu khách hàng từ hoạt động dịch vụ.

Tài khoản 327- Dự phòng các khoản phải thu

vinasc-giay-phep-cho-nguoi-lao-dong

Tài khoản này dùng để phản ánh việc NHNN trích lập, xử lý và hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu đối với hoạt động ủy thác, góp vốn…. để xử lý rủi ro trong hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hạch toán trên tài khoản này cần phải thực hiện theo các quy định sau:

  1. Việc tính, hạch toán trích lập, sử dụng và hoàn nhập khoản dự phòng rủi ro được thực hiện theo Chế độ tài chính của NHNN.
  2. Mức tính, trích lập dự phòng rủi ro cụ thể sẽ thực hiện theo quy định của Thống đốc NHNN về việc xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của NHNN.

Tài khoản 327 có các tài khoản cấp II sau:

327001- Dự phòng rủi ro hoạt động ủy thác

327002- Dự phòng rủi ro hoạt động góp vốn

327999- Dự phòng các khoản phải thu khác

Bên Có: – Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí;
Bên Nợ: – Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro;
  – Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập theo quy định;
Số dư Có: – Phản ánh số dự phòng hiện có cuối kỳ.

Tài khoản 328- Chi về hoạt động sự nghiệp và chương trình, dự án

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi về hoạt động thường xuyên và không thường xuyên theo dự toán chi đã được duyệt đối với hoạt động sự nghiệp và chương trình, dự án tại NHNN.

Tài khoản 328 có các tài khoản cấp II sau:

28001- Chi hoạt động sự nghiệp

328002- Chi chương trình, dự án

Tài khoản 328001- Chi hoạt động sự nghiệp

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi hoạt động thường xuyên và không thường xuyên theo dự toán chi đã được duyệt. Kế toán theo dõi chi tiết theo nội dung nguồn kinh phí (thường xuyên, viện trợ….) theo yêu cầu quản lý.

Tài khoản 328001 có các tài khoản cấp III sau:

32800101- Năm trước

32800102- Năm nay

32800103- Năm sau

Bên Nợ: – Các khoản chi hoạt động phát sinh ở đơn vị NHNN;
Bên Có: – Các khoản được phép ghi giảm chi và những khoản đã chi sai không được phê duyệt phải thu hồi;
  – Kết chuyển số chi hoạt động với nguồn kinh phí khi báo cáo quyết toán được duyệt;
Số dư Nợ: – Các khoản chi hoạt động chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được duyệt.