Tài khoản 318002- Chi phí in đúc tiền chờ phân bổ

TT 19_2015_TT-NHNN_He thong tai khoan ngan hang

Tài khoản 318002- Chi phí in đúc tiền chờ phân bổ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản đã chi về in, đúc tiền chờ phân bổ của NHNN. Các khoản chi phí in, đúc tiền của NHNN không được hạch toán ngay vào chi phí mà được phân bổ dần vào chi phí theo quy định.

Bên Nợ: – Các khoản đã chi về in, đúc tiền chờ phân bổ;
Bên Có: – Chi phí in, đúc tiền được phân bổ vào chi phí trong kỳ;
Số dư Nợ: – Phản ánh số chi phí in, đúc tiền còn lại chờ phân bổ.

Tài khoản 318003- Phí mua quyền chọn

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản phí mua quyền chọn đã trả cho đối tác nước ngoài và việc phân bổ phí mua quyền chọn vào chi phí trong kỳ của NHNN trong thời gian mua quyền chọn.

Bên Nợ: – Phí mua quyền chọn phát sinh;
Bên Có: – Phí mua quyền chọn được phân bổ vào chi phí trong kỳ;
SốNợ: – Phí mua quyền chọn chưa phân bổ vào chi phí.

Tài khoản 318999- Chi phí khác chờ phân bổ

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chi phí khác thực tế đã phát sinh và việc phân bổ chi phí này vào chi phí trong từng kỳ của NHNN.

Bên Nợ: – Các khoản chi phí khác phát sinh chờ phân bổ;
Bên Có: – Số tiền được phân bổ dần vào chi phí;
Số dư Nợ: – Phản ánh các khoản chi phí khác còn chờ phân bổ.

Tài khoản 319- Phải thu từ giao dịch ngoại tệ, công cụ tài chính phái sinh và kinh doanh vàng tài khoản

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu của NHNN đối với đối tác nước ngoài trong các giao dịch ngoại tệ, giao dịch tài chính phái sinh và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản.

Tài khoản 319 có các tài khoản cấp II sau:

319001- Phải thu từ giao dịch giao ngay

319002- Phải thu từ công cụ tài chính phái sinh

319003- Phải thu từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản

vinasc-hue

Tài khoản 319001- Phải thu từ giao dịch giao ngay

Tài khoản này dùng để phản ánh chênh lệch (lãi) do đánh giá lại theo giá trị thị trường hợp đồng giao ngay tại ngày NHNN chưa thực hiện hợp đồng.

Bên Nợ: – Tăng phải thu từ giao dịch giao ngay;
Bên Có: – Giảm phải thu từ giao dịch giao ngay;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền còn phải thu từ giao dịch giao ngay.

Tài khoản 319002- Phải thu từ công cụ tài chính phái sinh

Tài khoản này dùng để phản ánh số phải thu từ công cụ tài chính phái sinh mà NHNN tham gia.

Tài khoản 319002 có các tài khoản cấp III sau:

31900201- Phải thu từ các giao dịch hoán đổi

31900202- Phải thu từ các giao dịch kỳ hạn

31900203- Phải thu từ các giao dịch tương lai

31900204- Phải thu từ các giao dịch quyền chọn

31900299- Phải thu từ các giao dịch về công cụ tài chính phái sinh khác

Bên Nợ: – Tăng phải thu từ công cụ tài chính phái sinh;
Bên Có: – Giảm phải thu từ công cụ tài chính phái sinh;
SốNợ: – Phản ánh tổng số tiền còn phải thu từ các công cụ tài chính phái sinh.

Tài khoản 319003- Phải thu hoạt động kinh doanh vàng tài khoản

Tài khoản này dùng để phản ánh số phải thu từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản của NHNN trên thị trường quốc tế.

Bên Nợ: – Tăng phải thu từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản;
Bên Có: – Giảm phải thu từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản;
Số dư Nợ: – Phản ánh tổng số tiền còn phải thu từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản.