Tài khoản 316- Các khoản phải thu đối với các đơn vị sự nghiệp

TT 19_2015_TT-NHNN_He thong tai khoan ngan hang

Tài khoản 316- Các khoản phải thu đối với các đơn vị sự nghiệp

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu của NHNN đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN phát sinh trong hoạt động.

Bên Nợ: – Số tiền phải thu các đơn vị sự nghiệp;
Bên Có: – Số tiền phải thu được thanh toán hoặc xử lý chuyên vào tài khoản thích hợp khác;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền còn phải thu các đơn vị sự nghiệp.

Tài khoản 317- Các khoản tạm ứng và phải thu Ngân sách Nhà nước

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng và phải thu của NHNN đối với Ngân sách Nhà nước.

Tài khoản 317 có các tài khoản cấp II sau:

317001- Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước

317999- Phải thu khác

Tài khoản 317001- Tạm ứng nộp Ngân sách Nhàớc

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền NHNN tạm ứng để nộp chênh lệch thu, chi cho Ngân sách Nhà nước.

n Nợ: – Số tiền tạm ứng để nộp cho Ngân sách Nhà nước;
Bên Có: – Số tiền được thanh toán hoặc xử lý chuyển vào tài khoản thích hợp;
SốNợ: – Phản ánh số tiền NHNN đã tạm ứng nộp cho Ngân sách Nhà nước chưa được thanh toán.

Tài khoản 317999- Phải thu khác

vinasc-city-8

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền NHNN phải thu Ngân sách Nhà nước ngoài những nội dung đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp.

n Nợ: – Số tiền phải thu Ngân sách Nhà nước;
Bên Có: – Số tiền phải thu được thanh toán hoặc xử lý chuyển vào tài khoản thích hợp khác;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền còn phải thu Ngân sách Nhà nước.

Tài khoản 318- Các khoản chi phí chờ phân bổ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động nhiều kỳ kế toán và việc phân bổ khoản chi phí này vào chi phí hoạt động trong kỳ kế toán sau của NHNN nhằm phù hợp với quy định tại chế độ tài chính của NHNN.

Tài khoản 318 có các tài khoản cấp II sau:

318001- Lãi trả trước chờ phân bổ

318002- Chi phí in đúc tiền chờ phân bổ

318003- Phí mua quyền chọn

318999- Chi phí khác chờ phân bổ

Tài khoản 318001– Lãi trả trước chờ phân bổ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản lãi trả trước của NHNN thực tế đã phát sinh và việc phân bổ lãi trả trước vào chi phí trong từng kỳ của NHNN.

Bên Nợ: – Các khoản lãi trả trước phát sinh chờ phân bổ;
Bên Có: – Số tiền được phân bổ dần vào chi phí;
Số dư Nợ: – Phản ánh các khoản lãi trả trước còn chờ phân bổ.