Tài khoản 31300402- Tạm ứng vốn xây dựng cơ bản cho bên

TT 19_2015_TT-NHNN_He thong tai khoan ngan hang

Tài khoản 31300402- Tạm ứng vốn xây dựng cơ bản cho bên 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền các đơn vị NHNN/Ban Quản lý dự án đã tạm ứng cho khách hàng (bên B) trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên Nợ: – Số tiền tạm ứng;
Bên Có: – Số tiền thu hồi tạm ứng;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền đang tạm ứng cho khách hàng.

Tài khoản 31300499- Các khoản phải thu khác về xây dựng cơ bản

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản phải thu khác về xây dựng cơ bản phát sinh trong quá trình hoạt động ngoài những nội dung đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp.

Bên Nợ: – Số tiền phải thu;
Bên Có: – Số tiền thu được;
  – Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền các đơn vị NHNN còn phải thu.

Tài khoản 314- Các khoản phải thu khách hàng

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu khách hàng của NHNN như ký quỹ, cầm cố, các khoản tham ô, lợi dụng…

Tài khoản 314 có các tài khoản cấp II sau:

314001- Ký quỹ, cầm cố

314002- Các khoản tham ô, lợi dụng

314999- Các khoản phải thu khách hàng khác

Tài khoản 314001- Ký quỹ, cầm cố

vinasc-city-80

 

Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản (tín phiếu, trái phiếu….) và tiền của NHNN mang đi ký quỹ, cầm cố tại các đối tác có quan hệ kinh tế như ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế…

Bên Nợ: – Giá trị tài sản mang cầm cố;
  – Số tiền đã ký quỹ;
Bên Có: – Giá trị tài sản cầm cố và số tiền ký quỹ đã nhận lại hoặc đã thanh toán;
  – Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác;
Số dư Nợ: – Phản ánh giá trị tài sản còn đang gửi cầm cố và số tiền còn đang ký quỹ.

Tài khoản 314002- Các khoản tham ô, lợi dụng

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền bị khách hàng tham ô, lợi dụng trong quá trình giao dịch với NHNN hay số tiền bị thiếu qua kiểm đếm tiền điều chuyển từ các TCTD.

Bên Nợ: – Số tiền khách hàng tham ô, lợi dụng;
Bên Có: – Số tiền đã thu hồi được hoặc được phép xử lý;
Số dư Nợ: – Số tiền còn phải thu khách hàng.

Tài khoản 314999- Các khoản phải thu khách hàng khác

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản NHNN phải thu của khách hàng phát sinh trong quá trình hoạt động ngoài những nội dung đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp.

Bên Nợ: – Số tiền phải thu khách hàng;
Bên Có: – Số tiền đã thu hồi được hoặc được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền còn phải thu khách hàng.

Tài khoản 315- Các khoản phải thu nội bộ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng, các khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng, khoản phải thu phát sinh trong hoạt động nội bộ NHNN.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

  1. Phạm vi và nội dung phản ánh vào tài khoản thuộc quan hệ thanh toán nội bộ trong NHNN. Các quan hệ thanh toán của NHNN với các khách hàng bên ngoài, không phản ánh vào tài khoản này.
  2. Từng đơn vị cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản tạm ứng, phải thu nội bộ trong niên độ kế toán.
  3. Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư các tài khoản 315 “Các khoản phải thu nội bộ” và 415 “Các khoản phải trả nội bộ” với các đơn vị, cá nhân có quan hệ theo từng nội dung thanh toán.
  4. Việc quản lý các khoản phải thu nội bộ của NHNN, các đơn vị NHNN tuân thủ theo đúng quy trình tại phân hệ AP, AR.

Tài khoản 315 có các tài khoản cấp II sau:

315001- Tạm ứng chi tiêu hành chính quản trị

315002- Tạm ứng sửa chữa bảo dưỡng tài sản

315003- Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên

315004- Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý

315005- Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên

315999- Các khoản phải thu nội bộ khác

Nội dung hạch toán các tài khoản tạm ứng cho hoạt động nội bộ NHNN:

Bên Nợ: – Số tiền tạm ứng;
Bên Có: – Số tiền thu hồi tạm ứng;
  – Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền đang tạm ứng để phục vụ hoạt động nội bộ.

Nội dung hạch toán các tài khoản phải thu nội bộ khác:

Bên Nợ: – Số tiền phải thu nội bộ;
Bên Có: – Số tiền phải thu nội bộ thu được;
  – Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác;
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền còn phải thu nội bộ.