Tài khoản 133 – Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài

 

Tài khoản 133 – Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của Tổ chức tín dụng được phép gửi tại các tổ chức tài chính ở nước ngoài.

Tài khoản 133 có các tài khoản cấp III sau:

1331 – Tiền gửi không kỳ hạn

1332 – Tiền gửi có kỳ hạn

1333- Tiền gửi chuyên dùng

Bên Nợ ghi: – Giá trị ngoại tệ gửi vào các Ngân hàng ở nước ngoài.
Bên Có ghi: -Giá trị ngoại tệ lấy ra.
Số dư Nợ: – Phản ảnh giá trị ngoại tệ của Tổ chức tín dụng đang gửi tại các Ngân hàng ở nước ngoài.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng ở nước ngoài nhận tiền gửi.

Tài khoản 134 – Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng gửi tại các tổ chức tín dụng khác ở nước ngoài.

Tài khoản 134 có các tài khoản cấp III sau:

1341 – Tiền gửi không kỳ hạn

1342 – Tiền gửi có kỳ hạn

1343 – Tiền gửi chuyên dùng

Bên Nợ ghi: – Số tiền gửi vào các tổ chức tín dụng khác ở nước ngoài.
Bên Có ghi: – Số tiền lấy ra.
Số dư Nợ: – Phản ánh số tiền của tổ chức tín dụng đang gửi tại các tổ chức tín dụng khác ở nước ngoài.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức tín dụng khác ở nước ngoài nhận tiền gửi.

Tài khoản 135 – Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước

vinasc-city-80

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị vàng tiền tệ của tổ chức tín dụng gửi tại các tổ chức tín dụng khác trong nước.

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

1351 – Vàng gửi không kỳ hạn

1352 – Vàng gửi có kỳ hạn

Bên Nợ ghi: – Giá trị vàng tiền tệ gửi vào các tổ chức tín dụng khác trong nước.
Bên Có ghi: – Giá trị vàng tiền tệ lấy ra.
Số dư Nợ: – Phản ánh giá trị vàng tiền tệ của tổ chức tín dụng đang gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức tín dụng trong nước nhận gửi.

Tài khoản 136 – Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài22

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị vàng tiền tệ của tổ chức tín dụng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài.

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

1361 – Vàng gửi không kỳ hạn

1362 – Vàng gửi có kỳ hạn

Bên Nợ ghi: – Giá trị vàng tiền tệ gửi vào các tổ chức tín dụng ở nước ngoài.
Bên Có ghi: – Giá trị vàng tiền tệ lấy ra.
Số dư Nợ: – Phản ánh giá trị vàng tiền tệ của tổ chức tín dụng đang gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức tín dụng ở nước ngoài nhận gửi.