Tài khoản 1051 – Vàng tại đơn vị

 

Tài khoản 1051 – Vàng tại đơn vị

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị vàng của tổ chức tín dụng.

Bên Nợ ghi: – Giá trị vàng nhập kho.
Bên Có ghi: – Giá trị vàng xuất kho.
Số dư Nợ: – Phản ánh giá trị vàng tồn kho tại đơn vị.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo vàng tiền tệ và vàng phi tiền tệ.

Tài khoản 1052 – Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ

Tài khoản này dùng để theo dõi giá trị vàng tại quỹ của các đơn vị hạch toán báo sổ (không lập bảng cân đối kế toán riêng).

Bên Nợ ghi: – Giá trị vàng tiếp quỹ cho các đơn vị hạch toán báo sổ.

– Giá trị vàng đơn vị hạch toán báo sổ thu vào.

Bên Có ghi: – Giá trị vàng đơn vị hạch toán báo sổ chuyển về cho đơn vị chủ quản.

– Giá trị vàng đơn vị hạch toán báo sổ chi ra.

Số dư Nợ: – Giá trị vàng hiện đang còn tồn quỹ tại đơn vị hạch toán báo sổ.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị hạch toán báo sổ.

Tài khoản 1053 – Vàng đang mang đi gia công, chế tác

vinasc-car

Tài khoản này dùng để theo dõi giá trị vàng xuất kho mang đi gia công chế tác của tổ chức tín dụng.

Bên Nợ ghi: – Giá trị vàng xuất kho mang đi gia công chế tác.
Bên Có ghi: – Giá trị vàng mang đi gia công chế tác đã nhập lại kho.
Số dư Nợ: – Phản ánh giá trị vàng đang mang đi gia công, chế tác.
Hạch toán chi tiết: – Mở 01 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 1054 – Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị kim loại quý, đá quý xuất quỹ đơn vị chuyển cho các đơn vị khác đang trên đường vận chuyển. Trường hợp giao nhận trực tiếp không hạch toán vào tài khoản này.

Bên Nợ ghi: – Giá trị kim loại quý, đá quý xuất quỹ chuyển đến các đơn vị nhận.
Bên Có ghi: – Giá trị kim loại quý, đá quý đã chuyển đến cho đơn vị nhận (căn cứ vào Biên bản giao nhận hoặc giấy báo để hạch toán).
Số dư Nợ: – Giá trị kim loại quý, đá quý chuyển cho các đơn vị đang vận chuyển.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị nhận kim loại quý, đá quý chuyển đến.

Tài khoản 1058 – Kim loại quý, đá quý khác

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị kim loại quý, đá quý của tổ chức tín dụng.

Nội dung hạch toán trên tài khoản này giống nội dung hạch toán trên tài khoản 1051 – Vàng tại đơn vị.

Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng loại kim loại quý, đá quý.