Phạm vi chuẩn mực

 

Phạm vi chuẩn mực

 1. Chuẩn mực quốc tế về kiểm soát chất lượng (ISQC) này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác. Khi thực hiện chuẩn mực này, cần tham khảo các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan.
 2. Các chuẩn mực khác của Ủy ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế (IAASB) quy định và hướng dẫn bổ sung về trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp kiểm toán liên quan đến các thủ tục kiểm soát chất lượng đối với các loại hình dịch vụ cụ thể. Ví dụ, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 220[1] quy định và hướng dẫn về các thủ tục kiểm soát chất lượng đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.
 3. Hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm các chính sách được xây dựng nhằm đạt được mục tiêu đề ra tại đoạn 11 và các thủ tục cần thiết để thực hiện và giám sát việc tuân thủ các chính sách đó.

Tầm quan trọng của Chuẩn mực này

vinasc-city-84

 1. Chuẩn mực này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác. Nội dung và phạm vi của các chính sách và thủ tục mà từng doanh nghiệp kiểm toán xây dựng nhằm tuân thủ Chuẩn mực này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, và việc liệu doanh nghiệp kiểm toán đó có thuộc một mạng lưới hay không.
 2. Chuẩn mực này quy định mục tiêu của doanh nghiệp kiểm toán trong việc tuân thủ chuẩn mực và các quy định được xây dựng để đảm bảo doanh nghiệp kiểm toán đáp ứng được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Chuẩn mực này còn có phần hướng dẫn áp dụng (sẽ được giải thích rõ hơn ở đoạn 8), phần giới thiệu về bối cảnh để giúp hiểu đúng về chuẩn mực và phần giải thích thuật ngữ.
 3. Mục tiêu xây dựng các quy định của chuẩn mực này là để giúp doanh nghiệp kiểm toán:
 • Hiểu rõ các công việc cần thực hiện; và
 • Quyết định liệu có cần thực hiện thêm các công việc khác nhằm đạt được mục tiêu hay không.
  1. Các quy định trong chuẩn mực này là các quy định bắt buộc phải tuân thủ.
  2. Khi cần thiết, phần hướng dẫn áp dụng giải thích rõ hơn về các quy định và hướng dẫn để thực hiện các quy định đó. Cụ thể là:
 • Giải thích chính xác hơn về ý nghĩa hoặc mục đích của các quy định;
 • Đưa ra ví dụ về các chính sách và thủ tục cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Hướng dẫn không phải là quy định bắt buộc mà đưa ra cách thức áp dụng các quy định một cách phù hợp. Hướng dẫn áp dụng có thể cung cấp thông tin cần thiết để giúp cho việc hiểu các vấn đề được quy định trong chuẩn mực. Khi cần thiết, hướng dẫn áp dụng cũng đưa ra các lưu ý đối với tổ chức kiểm toán trong lĩnh vực công và doanh nghiệp kiểm toán nhỏ. Các lưu ý này giúp áp dụng các quy định của Chuẩn mực này, tuy nhiên không giới hạn hoặc giảm bớt trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán trong việc áp dụng và tuân thủ các quy định của Chuẩn mực này.

 1. Phần “Giải thích thuật ngữ” của Chuẩn mực này giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong Chuẩn mực này. Các thuật ngữ được giải thích để giúp hiểu và áp dụng nhất quán Chuẩn mực này và không thay thế các thuật ngữ được xây dựng cho các mục đích khác, như trong pháp luật và các quy định. Danh mục thuật ngữ của các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế do IAASB ban hành trong Sổ tay hướng dẫn Chuẩn mực quốc tế về kiểm toán và kiểm soát chất lượng của IFAC bao gồm cả các thuật ngữ trong Chuẩn mực này và cũng giải thích các thuật ngữ khác của Chuẩn mực này để giúp hiểu và áp dụng chuẩn mực một cách nhất quán.

Ngày hiệu lực

 1. Các hệ thống kiểm soát chất lượng tuân thủ chuẩn mực này cần được thiết lập vào hoặc trước ngày 15/12/2009.

Mục tiêu

 1. Mục tiêu của doanh nghiệp kiểm toán là xây dựng và duy trì một hệ thống kiểm soát chất lượng để có sự đảm bảo hợp lý rằng:
 • Doanh nghiệp kiểm toán và các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định;
 • Báo cáo được doanh nghiệp kiểm toán hoặc chủ phần hùn kiểm toán phát hành là phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.