Nội dung quản lý nhà nước về kế toán

 

Nội dung quản lý nhà nước về kế toán  

Nội dung quản lý nhà nước về kế toán bao gồm:

 1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kế toán;
 2. Ban hành, phổ biến, chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về kế toán;
 3. Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán;
 4. Hướng dẫn hoạt động hành nghề kế toán, tổ chức thi tuyển, cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề kế toán;
 5. Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp kế toán;
 6. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán;
 7. Hợp tác quốc tế về kế toán;
 8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán.

 

Điều 60. Cơ quan quản lý nhà nước về kế toán

 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán.
 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế toán.
 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.
 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương.

vinasc-da-lat


KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 61. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động kế toán thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 

Điều 62. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kế toán thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.