Nguyên tắc thương lượng tập thể

Bo luat lao dong so 10.2012 st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Nguyên tc thương lượng tp th

 1. Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh bạch.
 2. Thương lượng tập thể được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất.
 3. Thương lượng tập thể được thực hiện tại địa điểm do hai bên thỏa thuận.

Điu 68. Quyn yêu cu thương lượng tp th

 1. Mỗi bên đều có quyền yêu cầu thương lượng tập thể, bên nhận được yêu cầu không được từ chối việc thương lượng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng, các bên thoả thuận thời gian bắt đầu phiên họp thương lượng.
 2. Trường hợp một bên không thể tham gia phiên họp thương lượng đúng thời điểm bắt đầu thương lượng theo thỏa thuận, thì có quyền đề nghị hoãn, nhưng thời điểm bắt đầu thương lượng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng tập thể.
 3. Trường hợp một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn quy định tại Điều này thì bên kia có quyền tiến hành các thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

Điu 69. Đi din thương lượng tp th

vinasc-city-154

 1. Đại diện thương lượng tập thể được quy định như sau:
 2. a) Bên tập thể lao động trong thương lượng tập thể phạm vi doanh nghiệp là tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; thương lượng tập thể phạm vi ngành là đại diện Ban chấp hành công đoàn ngành;
 3. b) Bên người sử dụng lao động trong thương lượng tập thể phạm vi doanh nghiệp là người sử dụng lao động hoặc người đại diện cho người sử dụng lao động; thương lượng tập thể phạm vi ngành là đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ngành.
 4. Số lượng người tham dự phiên họp thương lượng của mỗi bên do hai bên thoả thuận.

Điu 70. Ni dung thương lượng tp th

 1. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.
 2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
 3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động.
 4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động.
 5. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.