Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc

Bo luat lao dong so 10.2012 st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

Mc đích, hình thc đi thoi ti nơi làm vic

 1. Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc.
 2. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 3. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ.

Điu 64. Ni dung đi thoi ti nơi làm vic

 1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
 2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.
 3. Điều kiện làm việc.
 4. Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động.
 5. Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động.
 6. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Điu 65. Tiến hành đi thoi ti nơi làm vic

vinasc-city-84

 

 1. Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên.
 2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí địa điểm và các điều kiện vật chất khác bảo đảm cho việc đối thoại tại nơi làm việc.

Mc 2. THƯƠNG LƯỢNG TP TH

Điu 66. Mc đích ca thương lượng tp th

Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích sau đây:

 1. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ;
 2. Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể;
 3. Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.