Lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng dịch vụ

TT 66_2015 CM3420 kem theo

Lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng dịch vụ

Xác định sự phù hợp của các tiêu chí được áp dụng

 1. Kiểm toán viên phải xác định liệu các tiêu chí được áp dụng có phù hợp với quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực số 3000 hay không (xem quy định và hướng dẫn tại đoạn 24(b)(ii), A45 và đoạn 74 của Chuẩn mực số 3000) và phải đánh giá một cách cụ thể rằng:
  • Thông tin tài chính chưa điều chỉnh được chiết xuất từ một nguồn thông tin phù hợp (xem hướng dẫn tại đoạn A4 – A5, A27 Chuẩn mực này);
  • Các điều chỉnh theo quy ước:
 • Có thể trực tiếp quy cho một sự kiện hoặc giao dịch trực tiếp (xem hướng dẫn tại đoạn A13 Chuẩn mực này);
 • Được chứng minh bằng các bằng chứng thực tế (xem hướng dẫn tại đoạn A14 Chuẩn mực này);
 • Nhất quán với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng của đơn vị và chính sách kế toán của đơn vị theo khuôn khổ đó (xem hướng dẫn tại đoạn A15 – A16 Chuẩn mực này);
  • Cách trình bày và thuyết minh là đầy đủ và thích hợp giúp cho đối tượng sử dụng hiểu được các thông tin được công bố (xem hướng dẫn tại đoạn A2 – A3, A42 Chuẩn mực này).
 1. Ngoài ra, kiểm toán viên phải đánh giá liệu các tiêu chí được áp dụng có:
  • Nhất quán và không mâu thuẫn với pháp luật và các quy định có liên quan hay không;
  • Khả năng gây ra hiểu nhầm về các thông tin tài chính theo quy ước hay không.

Mức trọng yếu

 1. Khi lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng dịch vụ, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải xem xét mức trọng yếu để đánh giá liệu các thông tin tài chính theo quy ước đã được tổng hợp, trên các khía cạnh trọng yếu, có dựa trên cơ sở các tiêu chí được áp dụng hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A17 – A18 Chuẩn mực này).

Tìm hiểu về cách thức bên chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước và hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng dịch vụ

 1. Kiểm toán viên phải tìm hiểu về (xem hướng dẫn đoạn A19 Chuẩn mực này):
  • Sự kiện hoặc giao dịch có liên quan đến thông tin tài chính theo quy ước được tổng hợp;
  • Cách thức bên chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (xem hướng dẫn tại đoạn A20 – A21 Chuẩn mực này);
  • Đặc điểm của đơn vị và bên bị mua, hoặc của bên bị thoái vốn, bao gồm (xem hướng dẫn tại đoạn A22 – A23 Chuẩn mực này):
 • Tình hình hoạt động;
 • Tài sản và nợ phải trả;
 • Cơ cấu tổ chức và cách thức huy động vốn.
  • Ngành nghề, pháp luật và các quy định, những yếu tố bên ngoài khác có liên quan tới đơn vị, bên bị mua hoặc bên bị thoái vốn (xem hướng dẫn tại đoạn A24 – A26 Chuẩn mực này);
  • Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, công việc kế toán, cách lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị, bên bị mua, hoặc bên bị thoái vốn, bao gồm việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán.

Thu thập bằng chứng về sự phù hợp của nguồn chiết xuất thông tin tài chính chưa được điều chỉnh

 1. Kiểm toán viên phải xác định liệu bên chịu trách nhiệm đã chiết xuất thông tin tài chính chưa điều chỉnh từ một nguồn phù hợp hay chưa (xem hướng dẫn tại đoạn A27 – A28 Chuẩn mực này).
 2. Nếu thông tin tài chính chưa điều chỉnh được chiết xuất từ một nguồn thông tin chưa được kiểm toán hoặc soát xét, kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo rằng các nguồn thông tin đó là phù hợp (xem hướng dẫn tại đoạn A29 – A31 Chuẩn mực này).
 3. Kiểm toán viên phải xác định liệu bên chịu trách nhiệm đã chiết xuất thông tin tài chính chưa điều chỉnh một cách phù hợp từ nguồn thông tin đó hay chưa.

Thu thập bằng chứng về sự phù hợp của các điều chỉnh theo quy ước

 1. Khi đánh giá liệu các điều chỉnh theo quy ước có phù hợp hay không, kiểm toán viên phải xác định liệu bên chịu trách nhiệm đã xác định các điều chỉnh theo quy ước cần thiết để minh họa ảnh hưởng của một sự kiện hoặc giao dịch tại ngày hoặc cho giai đoạn được minh họa hay chưa (xem hướng dẫn tại đoạn A32 Chuẩn mực này).
 2. Để xác định liệu các điều chỉnh theo quy ước có phù hợp với các tiêu chí được áp dụng hay không, kiểm toán viên phải xác định liệu các điều chỉnh này:
  • Có thể trực tiếp quy cho một sự kiện hoặc giao dịch hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A13 Chuẩn mực này);
  • Được chứng minh bằng các bằng chứng thực tế hay không. Nếu thông tin tài chính của bên bị mua hoặc của bên bị thoái vốn được bao gồm trong các điều chỉnh theo quy ước và nguồn chiết xuất các thông tin này chưa được kiểm toán hoặc soát xét thì kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục để đảm bảo các thông tin tài chính được chứng minh bằng các bằng chứng thực tế (xem hướng dẫn tại đoạn A14, A33 – A38 Chuẩn mực này);
  • Nhất quán với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng của đơn vị và chính sách kế toán của đơn vị theo khuôn khổ đó hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A15 – A16 Chuẩn mực này).

 

Ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét về nguồn chiết xuất thông tin tài chính chưa điều chỉnh hoặc thông tin tài chính của bên bị mua, bên bị thoái vốn không phải là chấp nhận toàn phần, hoặc có đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh”

 1. Ý kiến kiểm toán hoặc kết luận soát xét về nguồn chiết xuất thông tin tài chính chưa điều chỉnh hoặc các thông tin tài chính của bên bị mua, bên bị thoái vốn có thể không phải là chấp nhận toàn phần hoặc có đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh”. Trường hợp này, nếu pháp luật và các quy định có liên quan không cấm việc sử dụng các nguồn thông tin đó, kiểm toán viên phải đánh giá:
  • Ảnh hưởng tiềm tàng đến việc liệu thông tin tài chính theo quy ước được tổng hợp, trên các khía cạnh trọng yếu, có dựa trên cơ sở các tiêu chí được áp dụng hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A39 Chuẩn mực này);
  • Các hành động phù hợp tiếp theo cần phải thực hiện (xem hướng dẫn tại đoạn A40 Chuẩn mực này);
  • Liệu có bất cứ ảnh hưởng nào đến khả năng của kiểm toán viên thực hiện báo cáo theo các điều khoản hợp đồng dịch vụ, bao gồm cả ảnh hưởng đến báo cáo của kiểm toán viên.

Nguồn chiết xuất thông tin tài chính chưa điều chỉnh hoặc các điều chỉnh theo quy ước là không phù hợp

 1. Trên cơ sở các thủ tục được thực hiện, nếu kiểm toán viên xác định rằng bên chịu trách nhiệm đã:
  • Sử dụng nguồn không thích hợp để chiết xuất thông tin tài chính chưa điều chỉnh; hoặc
  • Bỏ sót một điều chỉnh theo quy ước mà đáng ra cần phải có, hoặc đưa ra một điều chỉnh không phù hợp với các tiêu chí được áp dụng, hoặc thực hiện một cách không thích hợp một điều chỉnh theo quy ước

thì kiểm toán viên phải thảo luận vấn đề đó với bên chịu trách nhiệm. Nếu kiểm toán viên không thể thống nhất với bên chịu trách nhiệm về cách thức giải quyết vấn đề, kiểm toán viên phải đánh giá những hành động tiếp theo phải thực hiện (xem hướng dẫn tại đoạn A40 Chuẩn mực này).

Thu thập bằng chứng về các tính toán trong các thông tin tài chính theo quy ước

vinasc-city-81

 1. Kiểm toán viên phải xác định liệu các tính toán trong các thông tin tài chính theo quy ước có chính xác về mặt số học hay không.

Đánh giá việc trình bày các thông tin tài chính theo quy ước

 1. Kiểm toán viên phải đánh giá việc trình bày các thông tin tài chính theo quy ước, bao gồm xem xét:
  • Cách thức trình bày tổng thể và cấu trúc của các thông tin tài chính theo quy ước, bao gồm việc liệu các tiêu đề có được nêu rõ ràng để phân biệt với thông tin tài chính quá khứ hoặc thông tin tài chính khác hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A2 – A3 Chuẩn mực này);
  • Liệu các thông tin tài chính theo quy ước và các thuyết minh liên quan có minh họa ảnh hưởng của sự kiện hoặc giao dịch theo cách thức không gây hiểu nhầm hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A41 Chuẩn mực này);
  • Liệu các thông tin tài chính theo quy ước có được thuyết minh phù hợp để giúp cho người sử dụng có thể hiểu rõ các thông tin đó hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A42 Chuẩn mực này);
  • Liệu kiểm toán viên có biết về bất cứ sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày chiết xuất các thông tin tài chính chưa điều chỉnh, mà có thể cần phải tham chiếu đến, hoặc thuyết minh trong các thông tin tài chính theo quy ước hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A43 Chuẩn mực này).
 2. Kiểm toán viên phải xem xét các thông tin khác trong bản cáo bạch có thông tin tài chính theo quy ước nhằm phát hiện những điểm không nhất quán trọng yếu (nếu có) với thông tin tài chính theo quy ước hoặc với báo cáo dịch vụ đảm bảo. Khi xem xét các thông tin này, nếu kiểm toán viên phát hiện có điểm không nhất quán trọng yếu hoặc nhận thấy có thông tin sai lệch trọng yếu trong các thông tin khác đó, kiểm toán viên phải thảo luận vấn đề đó với bên chịu trách nhiệm. Nếu việc sửa đổi các vấn đề đó là cần thiết nhưng bên chịu trách nhiệm từ chối sửa đổi thì kiểm toán viên phải thực hiện biện pháp phù hợp (xem hướng dẫn tại đoạn A44 Chuẩn mực này).