Lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng dịch vụ

TT 66_2015 CM3420 kem theo

Lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng dịch vụ

Đánh giá sự phù hợp của các tiêu chí được áp dụng

Các điều chỉnh do sự kiện hoặc giao dịch trực tiếp gây ra (hướng dẫn đoạn 14(b)(i), 22(a) Chuẩn mực này)

A13. Các điều chỉnh theo quy ước phải là do sự kiện hoặc giao dịch trực tiếp gây ra, để tránh việc thông tin tài chính theo quy ước phản ánh các vấn đề không chỉ đơn thuần là kết quả của sự kiện hoặc một phần không thể thiếu của giao dịch. Các điều chỉnh do sự kiện hoặc giao dịch trực tiếp gây ra không bao gồm các điều chỉnh liên quan đến các sự kiện trong tương lai hoặc phụ thuộc vào các hành động được thực hiện sau khi giao dịch đã hoàn thành, ngay cả khi hành động đó là cần thiết để đơn vị tham gia vào giao dịch (ví dụ, đóng cửa địa điểm sản xuất dư thừa sau giao dịch mua bán).

Các điều chỉnh được chứng minh bằng các bằng chứng thực tế (hướng dẫn đoạn 14(b)(ii), 22(b) Chuẩn mực này)

A14. Các điều chỉnh theo quy ước cũng phải được chứng minh bằng các bằng chứng thực tế để cung cấp cơ sở đáng tin cậy cho các thông tin tài chính theo quy ước. Các điều chỉnh được chứng minh bằng các bằng chứng thực tế có thể xác định được một cách khách quan. Nguồn của các bằng chứng thực tế cho các điều chỉnh theo quy ước bao gồm:

 • Thỏa thuận mua bán;
 • Tài liệu tài chính cho sự kiện hoặc giao dịch, như thỏa thuận nợ;
 • Báo cáo định giá độc lập;
 • Tài liệu khác liên quan đến các sự kiện hoặc giao dịch;
 • Báo cáo tài chính được công bố;
 • Thông tin tài chính khác trong bản cáo bạch;
 • Hành động phù hợp theo pháp luật và các quy định có liên quan, như việc tính thuế;
 • Hợp đồng lao động;
 • Hành động của Ban quản trị đơn vị.

Các điều chỉnh nhất quán với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng của đơn vị và chính sách kế toán theo khuôn khổ đó (hướng dẫn đoạn 11(b)(ii), 14(b)(iii), 22(c) Chuẩn mực này)

A15. Để thông tin tài chính theo quy ước có ý nghĩa, các điều chỉnh theo quy ước phải nhất quán với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng của đơn vị và chính sách kế toán phù hợp theo khuôn khổ đó. Ví dụ, trong một giao dịch hợp nhất kinh doanh, việc tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước dựa trên cơ sở các tiêu chí được áp dụng liên quan đến việc xem xét các vấn đề như:

 • Liệu có sự khác biệt giữa chính sách kế toán của bên bị mua và của đơn vị hay không;
 • Liệu chính sách kế toán bên bị mua áp dụng cho các giao dịch mà đơn vị đã không tham gia trước đó, có là những chính sách mà đơn vị sẽ áp dụng cho các giao dịch đó theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng của đơn vị hay không, có xem xét đến hoàn cảnh cụ thể của đơn vị.

A16. Việc xem xét tính phù hợp của chính sách kế toán mà đơn vị áp dụng có thể là cần thiết trong một số trường hợp. Ví dụ, là một phần của sự kiện hoặc giao dịch, đơn vị có thể đề nghị phát hành lần đầu tiên công cụ tài chính phức hợp. Khi đó, có thể cần phải xem xét:

 • Liệu bên chịu trách nhiệm có lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp để áp dụng cho công cụ tài chính nêu trên phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng của đơn vị hay không;
 • Liệu các chính sách kế toán đó có được áp dụng một cách đúng đắn trong việc tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước hay không.

Mức trọng yếu (hướng dẫn đoạn 16 Chuẩn mực này)

vinasc-giay-phep-cho-nguoi-lao-dong

A17. Không chỉ có một cách định lượng duy nhất để xác định mức trọng yếu liên quan đến việc liệu thông tin tài chính theo quy ước có được tổng hợp, trên các khía cạnh trọng yếu, dựa trên cơ sở các tiêu chí được áp dụng hay không. Thay vào đó, mức trọng yếu còn phụ thuộc vào mức độ và bản chất của thiếu sót hoặc việc áp dụng không phù hợp một yếu tố nào đó trong quá trình tổng hợp như hướng dẫn tại đoạn A18 Chuẩn mực này, dù cố ý hay không cố ý. Việc xét đoán về mức độ và bản chất của vấn đề sẽ phụ thuộc vào:

 • Hoàn cảnh cụ thể của sự kiện, giao dịch;
 • Mục đích của việc tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước;
 • Hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng dịch vụ.

Yếu tố quyết định có thể là mức độ hoặc bản chất của vấn đề, hoặc kết hợp cả hai.

A18. Rủi ro thông tin tài chính theo quy ước không được tổng hợp, trên các khía cạnh trọng yếu, dựa trên cơ sở các tiêu chí được áp dụng có thể phát sinh khi có bằng chứng của việc:

 • Sử dụng nguồn chiết xuất thông tin tài chính chưa điều chỉnh không phù hợp;
 • Chiết xuất không đúng các thông tin tài chính chưa điều chỉnh từ một nguồn thích hợp;
 • Áp dụng saicác chính sáchkế toán trong việc đưa ra các điều chỉnh hoặcđiều chỉnh khôngnhất quán vớichính sách kế toáncủa đơn vị;
 • Không có điều chỉnhphù hợp theo yêu cầu củacác tiêu chí đượcáp dụng;
 • Đưa ra điều chỉnhkhông phù hợp với cáctiêu chí đượcáp dụng;
 • Sai sót trong tính toán hoặcghi chép thông tintài chínhtheo quy ước;
 • Thuyết minh không đầy đủ, không chính xác hoặcthiếu sót.

Tìm hiểu về cách thức bên chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng dịch vụ (hướng dẫn đoạn 17 Chuẩn mực này)

A19. Kiểm toán viên có thể tìm hiểu bằng cách kết hợp các thủ tục sau:

 • Phỏng vấn bên chịu trách nhiệmvàcác nhân sự khác của đơn vịthực hiện việc tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước;
 • Phỏng vấncácbên liên quan khác nhưBanquản trịvà chuyên gia tư vấncủa đơn vị;
 • Xem xéttài liệu khác như hợp đồnghoặcthỏa thuận;
 • Xem xét biênbản họp củaBanquản trị.

Cách thức bên chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (hướng dẫn đoạn 17(b) Chuẩn mực này)

A20. Kiểm toán viên có thể tìm hiểu về cách thức bên chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước bằng cách xem xét:

 • Nguồn chiết xuấtthông tin tài chínhchưa điều chỉnh;
 • Các bướcbên chịu trách nhiệm thực hiện để:
 • Chiết xuất thông tin tài chínhchưa điều chỉnh;
 • Xác địnhcácđiều chỉnh theoquy ước phù hợp, ví dụ, cách thứcbên chịu trách nhiệmthu thập thông tintài chínhcủa bên bị mua trongviệc tổng hợp thông tin tài chính theoquy ước.
  • Khả năngtổng hợp thông tin tài chính theo quy ước củabên chịu trách nhiệm;
  • Nội dung và phạm vi giám sát của bên chịu trách nhiệm đối vớicác nhân sự khác của đơn vị thực hiện việc tổng hợp thông tin tài chính theoquy ước;
  • Cách thức bên chịu trách nhiệm thuyết minh thông tin tài chính theo quy ước.