Lập kế hoạch kiểm toán

10. ISA 300 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Lập kế hoạch kiểm toán

Chiến lược kiểm toán tổng thể (Tham chiếu: Đoạn 7-8)

 • Tùy thuộc vào việc hoàn thành các thủ tục đánh giá rủi ro, quá trình xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể giúp kiểm toán viên xác định các vấn đề sau:
 • Nguồn lực cho các vùng kiểm toán đặc biệt, như bố trí các thành viên trong nhóm kiểm toán có kinh nghiệm phù hợp cho các vùng kiểm toán có rủi ro cao hay bố trí chuyên gia cho các vấn đề chuyên môn phức tạp;
 • Nguồn lực phân bổ cho các vùng kiểm toán đặc biệt, như số lượng thành viên nhóm kiểm toán được phân công quan sát kiểm kê hàng tồn kho tại các địa điểm quan trọng; phạm vi soát xét công việc của kiểm toán viên khác trong trường hợp thực hiện kiểm toán tập đoàn, hoặc thời gian dành cho các vùng kiểm toán có rủi ro cao;
 • Thời điểm triển khai các nguồn lực, như tại giai đoạn kiểm toán giữa kỳ hoặc tại thời điểm chia cắt niên độ;
 • Phương thức quản lý, chỉ đạo và giám sát các nguồn lực như khi nào cần tổ chức cuộc họp nhóm kiểm toán để hướng dẫn và rút kinh nghiệm, cách thức tiến hành soát xét của chủ phần hùn kiểm toán và chủ nhiệm kiểm toán (như tại khách hàng hay tại văn phòng), và sự cần thiết phải soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán.
  • Ví dụ về các vấn đề cần lưu ý khi xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể được trình bày tại phần phụ lục của Chuẩn mực này.
  • Sau khi hoàn thành chiến lược kiểm toán tổng thể, kế hoạch kiểm toán cần được xây dựng để lên kế hoạch chi tiết cho các vấn đề đã được xác định trong chiến lược kiểm toán tổng thể, trên cơ sở đảm bảo đạt được mục đích của cuộc kiểm toán thông qua việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của kiểm toán viên. Việc xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán chi tiết không nhất thiết phải là các quá trình riêng rẽ hoặc liên tiếp, mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau do sự thay đổi của quá trình này có thể làm thay đổi quá trình kia.

Lưu ý khi kiểm toán các đơn vị nhỏ

 • Các cuộc kiểm toán đơn vị nhỏ có thể chỉ cần một nhóm kiểm toán nhỏ thực hiện. Nhiều cuộc kiểm toán loại này có thể chỉ do một chủ phần hùn kiểm toán (có thể là người hành nghề cá nhân) thực hiện cùng với một thành viên nhóm kiểm toán. Với một nhóm kiểm toán nhỏ, sự phối hợp và trao đổi giữa các thành viên trong nhóm được thực hiện dễ dàng hơn. Việc xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể cho cuộc kiểm toán đơn vị nhỏ không cần phải phức tạp và mất nhiều thời gian; được thay đổi theo quy mô của đơn vị được kiểm toán, độ phức tạp của cuộc kiểm toán và quy mô của nhóm kiểm toán. Ví dụ, một biên bản tóm tắt được lập khi kết thúc cuộc kiểm toán năm trước, dựa vào việc soát xét các giấy tờ làm việc và các vấn đề nổi bật đã được xác định trong cuộc kiểm toán vừa hoàn thành, được cập nhật trong kỳ hiện tại dựa vào việc thảo luận với giám đốc đồng thời là chủ sở hữu đơn vị được kiểm toán, có thể được sử dụng như là chiến lược kiểm toán cho cuộc kiểm toán hiện tại nếu biên bản đó ghi lại các vấn đề quy định ở đoạn 8 Chuẩn mực này.

Kế hoạch kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 09)

 • Kế hoạch kiểm toán được lập chi tiết hơn so với chiến lược kiểm toán tổng thể, bao gồm nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán sẽ được các thành viên của nhóm kiểm toán thực hiện. Việc lập kế hoạch kiểm toán được thực hiện trong suốt quá trình kiểm toán. Ví dụ, lập kế hoạch cho các thủ tục đánh giá rủi ro được thực hiện khi bắt đầu cuộc kiểm toán. Tuy nhiên, lập kế hoạch cho nội dung, lịch trình và phạm vi của thủ tục kiểm toán cụ thể tiếp theo lại phụ thuộc vào kết quả của thủ tục đánh giá rủi ro. Ngoài ra, kiểm toán viên có thể bắt đầu thực hiện một số thủ tục kiểm toán tiếp theo cho một số nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thuyết minh trước khi lập kế hoạch cho tất cả các thủ tục kiểm toán còn lại.

Điều chỉnh kế hoạch kiểm toán trong quá trình kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 10)

vinasc-city-8

 • Khi có các sự kiện không mong muốn, thay đổi điều kiện hoặc bằng chứng kiểm toán thu thập được từ kết quả của các thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên có thể cần điều chỉnh chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán và do đó dẫn đến điều chỉnh nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo, dựa vào việc xem xét lại các rủi ro đã được đánh giá như trường hợp thông tin do kiểm toán viên thu thập được có sự khác biệt lớn so với thông tin sử dụng để lập kế hoạch kiểm toán; hoặc như bằng chứng kiểm toán thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết có thể mâu thuẫn với bằng chứng kiểm toán thu thập được từ việc thực hiện các thử nghiệm kiểm soát.

Chỉ đạo, giám sát và soát xét (Tham chiếu: Đoạn 11)

 • Nội dung, lịch trình và phạm vi chỉ đạo, giám sát các thành viên trong nhóm kiểm toán và soát xét công việc của họ thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố sau:
 • Quy mô và mức độ phức tạp của đơn vị được kiểm toán;
 • Vùng kiểm toán;
 • Rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá (ví dụ như nếu mức độ rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá ở một vùng kiểm toán tăng thì sẽ cần tăng phạm vi và mức độ kịp thời của việc chỉ đạo, giám sát đối với các thành viên trong nhóm kiểm toán, và soát xét công việc của họ chi tiết hơn;
 • Khả năng và năng lực chuyên môn của từng thành viên trong nhóm kiểm toán khi thực hiện công việc của họ.

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 220 hướng dẫn cụ thể việc chỉ đạo, giám sát và soát xét công việc kiểm toán.[9]

Lưu ý khi kiểm toán các đơn vị nhỏ

 • Nếu cuộc kiểm toán hoàn toàn do chủ phần hùn kiểm toán thực hiện, sẽ không cần thiết phải chỉ đạo, giám sát và soát xét công việc của các thành viên nhóm kiểm toán kiểm toán. Trong trường hợp đó, chủ phần hùn kiểm toán sẽ thực hiện tất cả các công việc và do đó sẽ biết được về tất cả các vấn đề trọng yếu. Tính thích hợp của các xét đoán được thực hiện trong quá trình kiểm toán có thể bị ảnh hưởng nếu một người thực hiện toàn bộ cuộc kiểm toán. Nếu có liên quan đến các vấn đề đặc biệt phức tạp hoặc bất thường, và cuộc kiểm toán do một người duy nhất thực hiện, có thể cần phải tham khảo ý kiến của các kiểm toán viên khác có kinh nghiệm phù hợp hoặc của tổ chức nghề nghiệp.