Lập kế hoạch kiểm toán

10. ISA 300 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Lập kế hoạch kiểm toán

 1. Kiểm toán viên phải xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể để xác định phạm vi, lịch trình và định hướng của cuộc kiểm toán, và để có hướng lập kế hoạch kiểm toán.
 2. Khi xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể, kiểm toán viên phải:
 • Xác định đặc điểm của cuộc kiểm toán nhằm xác định phạm vi kiểm toán;
 • Xác định mục tiêu báo cáo của cuộc kiểm toán nhằm thiết lập lịch trình kiểm toán và yêu cầu trao đổi thông tin;
 • Xem xét các yếu tố mà theo xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên có vai trò quan trọng trong việc định hướng công việc của nhóm kiểm toán;
 • Xem xét kết quả của các thủ tục ban đầu của cuộc kiểm toán cũng như xem xét liệu những hiểu biết mà kiểm toán viên đã thu được từ việc cung cấp các dịch vụ trước đây cho đơn vị được kiểm toán đó có phù hợp với cuộc kiểm toán này hay không; và
 • Xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các nguồn lực cần thiết để thực hiện cuộc kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A8-A11).
  1. Kiểm toán viên phải xây dựng kế hoạch kiểm toán, bao gồm:
 • Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục đánh giá rủi ro dự kiến theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 315.[4]
 • Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo tại mức độ cơ sở dẫn liệu theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 330.[5]
 • Các thủ tục kiểm toán bắt buộc khác để đảm bảo cuộc kiểm toán tuân thủ theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (Tham chiếu: Đoạn A12).
  1. Kiểm toán viên phải cập nhật và điều chỉnh chiến lược kiểm toán tổng thể và kế hoạch kiểm toán khi cần thiết trong suốt quá trình kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A13).
  2. Kiểm toán viên phải xác định nội dung, lịch trình, phạm vi chỉ đạo và giám sát các thành viên trong nhóm kiểm toán và soát xét công việc của họ (Tham chiếu: Đoạn A14-A15).

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

vinasc-da-lat

 1. Kiểm toán viên phải lưu vào hồ sơ kiểm toán:[6]
 • Chiến lược kiểm toán tổng thể;
 • Kế hoạch kiểm toán; và
 • Bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chiến lược kiểm toán tổng thể hoặc kế hoạch kiểm toán và lý do của những thay đổi đó (Tham chiếu: Đoạn A16-A19).

Thủ tục bổ sung khi kiểm toán năm đầu tiên

 1. Trước khi bắt đầu cuộc kiểm toán năm đầu tiên, kiểm toán viên phải thực hiện các công việc sau:
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấp nhận khách hàng và cuộc kiểm toán cụ thể theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 220;[7]
 • Liên hệ với kiểm toán viên tiền nhiệm khi có sự thay đổi doanh nghiệp kiểm toán, nhằm tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan (Tham chiếu: Đoạn A20).