Khi tạm ứng tiền cho người lao động

TT 177.2015 HD che do ke toan doi voi BH ngan hang tien gui VN

Khi tạm ứng tiền cho người lao động trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động BHTG, căn cứ vào chứng từ tạm ứng, ghi:

Nợ TK 141 – Tạm ứng

Có các TK 111, 112,..

  1. b) Khi quyết toán số chi tạm ứng trên cơ sở bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc đã được ký duyệt, các chi phí liên quan đến hoạt động BHTG ghi:

Nợ TK 631 – Chi hoạt động BHTG

Có TK 141 – Tạm ứng.

  1. c) Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua đưa ngay vào sử dụng như: văn phòng phẩm, ấn chỉ chuyên dùng, xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu,… dùng cho hoạt động nghiệp vụ BHTG của đơn vị, ghi:

Nợ TK 631 – Chi hoạt động BHTG (63118)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Có các TK 111, 112, 141, 331,…

  1. d) Trị giá công cụ, dụng cụ xuất dùng hoặc mua ngoài đưa ngay vào sử dụng không qua kho được tính trực tiếp một lần vào chi hoạt động BHTG của đơn vị, ghi:

Nợ TK 631 – Chi hoạt động BHTG (63118)

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Có các TK 111, 112, 331,…

đ) Khi phát sinh phí dịch vụ ủy thác phải thanh toán cho bên nhận ủy thác chi trả tiền BH cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về BHTG, ghi:

Nợ TK 631 – Chi hoạt động BHTG (63113)

Có TK 331 – Phả trả cho người bán (3318).

  1. e) Khi thanh toán phí ủy thác cho bên nhận ủy thác chi trả tiền BH cho người gửi tiền, ghi:

Nợ TK 331 – Phả trả khác cho người bán (3318)

Có các TK 111, 112,…

  1. g) Các khoản chi cho hoạt động BHTG được các Chi nhánh chi hộ, trả hộ, ghi:

Nợ TK 631 – Chi hoạt động BHTG

Có TK 3368 – Phải trả nội bộ khác.

vinasc-city-34

  1. h) Khi thanh toán tiền cho Chi nhánh về các khoản được chi hộ, trả hộ, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có các TK 111, 112 (nếu chi bằng tiền)

Có TK 136 – Phải thu nội bộ (nếu bù trừ thanh toán nội bộ).

  1. i) Khi phát sinh các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động BHTG như: chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách về BHTG, chi phí liên quan đến việc tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG, chi phí thu hồi nợ và các khoản khác, ghi:

Nợ TK 631 – Chi hoạt động BHTG

Có các TK 111, 112, 141, 331…

  1. k) Kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động BHTG phát sinh trong kỳ vào bên Nợ TK 911 – Xác định kết quả hoạt động, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả hoạt động

Có TK 631 – Chi hoạt động BHTG.