Khi chuyển các khoản tiền BH không có người nhận cho Trụ sở chính, ghi:

TT 177.2015 HD che do ke toan doi voi BH ngan hang tien gui VN

Khi chuyển các khoản tiền BH không có người nhận cho Trụ sở chính, ghi:

Nợ TK 3365 – Phải trả cấp trên về tiền chi trả BH không có người nhận

Có các TK 111, 112.

– Khi Trụ sở chính có quyết định cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh bằng việc bù trừ với khoản phải nộp cho Trụ sở chính về tiền chi trả BH không có người nhận, ghi:

Nợ TK 3365 – Phải trả cấp trên về tiền chi trả BH không có người nhận

Có TK 3361 – Phải trả nội bộ về vốn hoạt động.

a6) Kế toán các khoản phải trả nội bộ khác:

– Số tiền phải trả cho Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh khác về các khoản đã được chi hộ, trả hộ, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 331, 631, 642,…

Có TK 3368 – Phải trả nội bộ khác.

– Khi thu tiền hộ Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh khác, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 3368 – Phải trả nội bộ khác.

– Bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có các TK 1364, 1367, 1368.

– Khi trả tiền cho Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh khác về các khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có các TK 111, 112.

– Khi có quyết định của Trụ sở chính cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh bằng việc bù trừ với các khoản phải trả, phải nộp khác cho Trụ sở chính, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có TK 3361 – Phải trả cấp trên về vốn hoạt động.

  1. b) Hạch toán tại Trụ sở chính:

b1) Kế toán phải trả cấp dưới về chi trả tiền BH:

– Khi Trụ sở chính có quyết định chi trả tiền BH cho người gửi tiền căn cứ vào hồ sơ đề nghị của Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ

Có TK 3364 – Phải trả cấp dưới về chi trả tiền BH.

– Khi quyết toán số tiền BH đã chi trả với Chi nhánh có các khoản tiền BH không có người nhận được ghi giảm số phải trả Chi nhánh về tiền chi trả BH, ghi:

Nợ TK 3364 – Phải trả cấp dưới về chi trả tiền BH

Có TK 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ.

– Khi có quyết định bù trừ giữa số phí BHTG hoặc các khoản khác phải thu của chi nhánh với số tiền chi trả BH phải trả cho chi nhánh, ghi:

Nợ TK 3364 – Phải trả cấp dưới về chi trả tiền BH

Có TK 1362 – Phải thu cấp dưới về phí BHTG

Có các TK 1363, 1365, 1366, 1368.

vinasc-city-48

– Khi chuyển tiền cho Chi nhánh để chi trả tiền BH, ghi:

Nợ TK 3364 – Phải trả cấp dưới về chi trả tiền BH

Có các TK 111, 112.

– Khi có quyết định của Trụ sở chính thu hồi vốn hoạt động ở Chi nhánh bằng việc bù trừ với số tiền chi trả BH phải trả cho Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 3364 – Phải trả cấp dưới về chi trả tiền BH

Có TK 1361 – Vốn hoạt động ở các đơn vị trực thuộc.

b2) Kế toán phải trả cấp dưới về chênh lệch thu nhỏ hơn chi:

– Cuối kỳ, kết chuyển chênh lệch thu nhỏ hơn chi hoạt động nghiệp vụ, quản lý BHTG theo báo cáo của các Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả hoạt động

Có TK 3367 – Phải trả cấp dưới về chênh lệch thu nhỏ hơn chi.

– Khi có quyết định bù trừ giữa khoản chênh lệch thu nhỏ hơn chi phải cấp bù cho Chi nhánh và các khoản khác phải thu của Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 3367 – Phải trả cấp dưới về chênh lệch thu nhỏ hơn chi

Có các TK 1362, 1363, 1365, 1366, 1368.

– Khi Trụ sở chính cấp bù chênh lệch thu nhỏ hơn chi cho Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 3367 – Phải trả cấp dưới về chênh lệch thu nhỏ hơn chi

Có các TK 111, 112.

– Khi Trụ sở chính có quyết định thu hồi vốn hoạt động ở Chi nhánh bằng việc bù trừ với số chênh lệch thu nhỏ hơn chi phải cấp bù cho Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 3367 – Phải trả cấp dưới về chênh lệch thu nhỏ hơn chi

Có TK 1361 – Vốn hoạt động ở các đơn vị trực thuộc.

b3) Kế toán các khoản phải trả nội bộ khác:

– Số tiền phải trả cho các Chi nhánh về các khoản đã được chi hộ, trả hộ,

Nợ các TK 152, 153, 331, 631, 642,…

Có TK 3368 – Phải trả nội bộ khác.

– Khi thu tiền hộ cho các Chi nhánh, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 3368 – Phải trả nội bộ khác.

– Bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có các TK 1362, 1363, 1365, 1366, 1368.

– Khi thanh toán các khoản phải trả cho Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh khác, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có các TK 111, 112.

– Khi Trụ sở chính có quyết định thu hồi vốn hoạt động ở Chi nhánh bằng việc bù trừ với số phải trả, phải nộp khác cho Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có TK 1361 – Vốn hoạt động ở các đơn vị trực thuộc.