Kế toán thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi:

TT 177.2015 HD che do ke toan doi voi BH ngan hang tien gui VN

Kế toán thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi:

a1) Kế toán doanh thu lãi tiền gửi có kỳ hạn:

– Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi trước:

+ Khi chuyển tiền để gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ghi:

Nợ TK 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn

Có các TK 111, 112 (số tiền thực gửi)

Có TK 33871 – Doanh thu tiền lãi nhận trước (số lãi nhận trước)

+ Định kỳ, tính và phân bổ số lãi nhận trước theo số lãi phải thu từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 33871 – Doanh thu tiền lãi nhận trước

Có TK 51511 – Lãi tiền gửi

– Khi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến hạn thu hồi, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn.

– Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi định kỳ:

+ Khi chuyển tiền để gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, căn cứ vào các chứng từ chi tiền, ghi:

Nợ TK 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn

Có các TK 111, 112 (số tiền thực gửi).

+ Định kỳ nhận lãi tiền gửi, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (nếu nhận được bằng tiền)

Nợ TK 1383 – Phải thu lãi tiền gửi (nếu chưa thu tiền)

Có TK 51511 – Lãi tiền gửi.

+ Khi thu được tiền lãi định kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1383 – Phải thu lãi tiền gửi

accounting services company in vietnam

+ Khi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến hạn thu hồi, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn.

Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi sau:

+ Khi chuyển tiền để gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, căn cứ vào các chứng từ chi tiền, ghi:

Nợ TK 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn

Có các TK 111, 112 (số tiền thực gửi).

+ Định kỳ xác định số lãi phải thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 1383 – Phải thu lãi tiền gửi

Có TK 51511 – Lãi tiền gửi.

+ Khi thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo hạn, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn (số tiền gốc)

Có TK 51511 – Lãi tiền gửi (số tiền lãi của kỳ đáo hạn)

Có TK 1383 – Phải thu lãi tiền gửi (số tiền lãi đã ghi vào doanh thu của các kỳ trước, nhận tiền vào kỳ này).

a2) Kế toán doanh thu tiền lãi trái phiếu, tín phiếu:

– Khi mua trái phiếu, tín phiếu, các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc mua trái phiếu, tín phiếu, ghi:

Nợ TK 1282 -Trái phiếu

Nợ TK 1283 – Tín phiếu

Có các TK 111, 112, 331,…