Kế toán phải thu cấp dưới về thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG:

TT 177.2015 HD che do ke toan doi voi BH ngan hang tien gui VN

Kế toán phải thu cấp dưới về thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG:

– Khi nhận được thông báo của Chi nhánh về số tiền đã thu thanh lý tài sản của các tổ chức tham gia BHTG bị phá sản, ghi:

Nợ TK 1363 – Phải thu cấp dưới về thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG

Có TK 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ.

– Khi có quyết định bù trừ giữa khoản thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG phải thu của Chi nhánh với khoản tiền chi trả BH hoặc các khoản khác phải trả cho Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 3364 – Phải trả cấp dưới về chi trả tiền BH

Nợ các TK 3367, 3368

Có TK 1363 – Phải thu cấp dưới về thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG.

– Khi Trụ sở chính nhận được tiền do Chi nhánh nộp tiền thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1363 – Phải thu cấp dưới về thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG.

– Khi Trụ sở chính có quyết định cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh bằng việc bù trừ với số thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG phải thu của Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 1361 – Vốn hoạt động ở các đơn vị trực thuộc

Có TK 1363 – Phải thu cấp dưới về thu thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG.

b4) Kế toán phải thu cấp dưới về chênh lệch thu lớn hơn chi:

– Cuối kỳ, kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động nghiệp vụ, quản lý BHTG theo báo cáo của các Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 1366 – Phải thu cấp dưới về chênh lệch thu lớn hơn chi

Có TK 911 – Xác định kết quả hoạt động.

– Khi Trụ sở chính có quyết định bù trừ giữa khoản chênh lệch thu lớn hơn chi phải thu của Chi nhánh với các khoản phải trả cho Chi nhánh:

Nợ các TK 3364, 3367, 3368

Có TK 1366 – Phải thu cấp dưới về chênh lệch thu lớn hơn chi.

– Khi nhận được tiền chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động nghiệp vụ, quản lý BHTG do Chi nhánh nộp lên, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1366 – Phải thu cấp dưới về chênh lệch thu lớn hơn chi.

– Khi Trụ sở chính có quyết định cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh bằng việc bù trừ với số chênh lệch thu lớn hơn chi phải thu của Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 1361 – Vốn hoạt động ở các đơn vị trực thuộc

Có TK 1366 – Phải thu cấp dưới về chênh lệch thu lớn hơn chi.

vinasc-tp-ve-dem

b5) Kế toán phải thu cấp dưới về tiền chi trả BH không có người nhận:

– Khi quyết toán số tiền BH các Chi nhánh đã chi trả có các khoản tiền BH không có người nhận phải thu lại của các Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 1365 – Phải thu cấp dưới về tiền chi trả BH không có người nhận

Có TK 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ.

– Khi có quyết định bù trừ giữa khoản tiền BH không có người nhận phải thu của Chi nhánh với khoản tiền chi trả BH hoặc các khoản khác phải trả cho Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 3364 – Phải trả cấp dưới về chi trả tiền BH

Nợ các TK 3367, 3368

Có TK 1365 – Phải thu cấp dưới về tiền chi trả BH không có người nhận

– Khi Trụ sở chính nhận được tiền do Chi nhánh nộp tiền chi trả BH không có người nhận, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 1365 – Phải thu cấp dưới về tiền chi trả BH không có người nhận.

– Khi Trụ sở chính có quyết định cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh bằng việc bù trừ với khoản phải thu cấp dưới về tiền chi trả BH không có người nhận của Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 1361 – Vốn hoạt động ở các đơn vị trực thuộc

Có TK 1365 – Phải thu cấp dưới về tiền chi trả BH không có người nhận.

b6) Kế toán các khoản phải thu nội bộ khác:

– Khi chi hộ, trả hộ các Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 1368 – Phải thu nội bộ khác

Có các TK 111, 112.

– Khi được các Chi nhánh thu hộ các khoản phải thu, ghi:

Nợ TK 1368 – Phải thu nội bộ khác

Có các TK 131, 138.

– Bù trừ các khoản phải thu, khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ các TK 3364, 3367, 3368

Có TK 1368 – Phải thu nội bộ khác.

– Khi nhận được tiền của các Chi nhánh thanh toán về các khoản phải thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 1368 – Phải thu nội bộ khác.

– Khi Trụ sở chính có quyết định cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh bằng việc bù trừ với các khoản phải thu của Chi nhánh, ghi:

Nợ TK 1361 – Vốn hoạt động cấp cho cấp dưới

Có TK 1368 – Phải trả nội bộ khác.