Kế toán chi phí khai thác bảo hiểm:

 

Kế toán chi phí khai thác bảo hiểm:

  1. Khi xác định được số phải trả về hoa hồng cho doanh nghiệp môi giới theo hợp đồng đã giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của chế độ tài chính:

– Trường hợp phải trả hoa hồng cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong nước thuộc đối tượng được khấu trừ thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 112, 331,…

– Trường hợp phải trả hoa hồng cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thuộc đối tượng không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Khi trả tiền cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 112 -Tiền gửi ngân hàng

Có TK 3338 – Các loại thuế khác (Chi tiết thuế nhà thầu) (nếu có).

– Trường hợp phải trả hoa hồng cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thuộc đối tượng được khấu trừ thuế GTGT, kế toán phản ánh số thuế GTGT phải thu của nhà thầu được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Khi trả tiền cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 112 -Tiền gửi ngân hàng

Có TK 3338 – Các loại thuế khác (Chi tiết thuế nhà thầu) (nếu có).

  1. Khi xác định được hoa hồng phải trả cho các đại lý bảo hiểm là tổ chức hoặc cá nhân theo quy định của chế độ tài chính:

– Trường hợp đại lý bảo hiểm là tổ chức, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Trường hợp đại lý bảo hiểm là cá nhân, ghi:

+ Khi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trả tiền ngay cho các đại lý bảo hiểm:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414)

Có các TK 111, 112,…

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

Tax-consulting-services 2

+ Khi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chưa trả tiền hoa hồng cho các đại lý bảo hiểm:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62414)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

Khi trả tiền cho các đại lý bảo hiểm:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112,…

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.

  1. Khi phát sinh các khoản chi quản lý đại lý như chi tuyển dụng, đào tạo ban đầu, thi cấp chứng chỉ đại lý, chi đào tạo nâng cao kiến thức và chi hỗ trợ cho đại lý, … ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62417)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

  1. Khi phát sinh các khoản chi khen thưởng cho các đại lý bảo hiểm là tổ chức hoặc cá nhân, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62417)

Có các TK 111,112,…

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân (trường hợp đại lý bảo hiểm là cá nhân).